kropka

AKADEMIA URODY

Regulaminy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług
kosmetologicznych oraz medycyny estetycznej świadczonych w gabinecie „Akademia
Urody”.

2. Klienci Akademii Urody mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed
przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetologicznego lub medycyny estetycznej,
zwanego dalej „Zabiegiem”.

3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od
momentu przystąpienia do Zabiegu.

4. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz
wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych.

5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren salonu.

KLIENCI

1. Klientem Akademii Urody może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 11 roku
życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.
Pracownik Akademii jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia
stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia
celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w
przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

PRACOWNICY

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich
stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na
pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownicy Akademii Urody są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

3. Wszelkie odstępstwa od zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi,
managerowi lub innemu członkowi obsługi salonu.

ŚWIADCZENIE USŁUG KOSMETOLOGICZNYCH, MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu
ustalenia, czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia
nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia
skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

2. Każdy Klient jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i
zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i
je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma
prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania
Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o
wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg
Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach
nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych
chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub
wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi
oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między
kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej
serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić
aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

5. Klient jest zobowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii.
Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego
odpowiedzialność.

6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o
pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik
może odmówić jego przeprowadzenia.

8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku gdy
stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

ZASADY REZERWACJI ORAZ WYKONANIA USŁUGI

1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować́ się telefonicznie 797-307-
995, mailowo: akademiaurodybrzesko@gmail.com lub dokonując rezerwacji online przez
www.akademiaurodybrzesko.pl

2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Klient otrzymuje sms z przypomnieniem o zabiegu na 48 h przed wizytą. Klient zostaje
poproszony o potwierdzenie wizyty lub jej anulowanie w następujący sposób. W celu
potwierdzenia wizyty prosimy o odpowiedź o treści “TAK” w celu odwołania wizyty
prosimy o odpowiedź “NIE”. Na odpowiedź czekamy 24 h od otrzymania wiadomości
SMS. Brak odpowiedzi ze strony klienta po 24 h od otrzymanej wiadomości SMS
skutkuje odwołaniem umówionej wizyty, o czym klient zostaje powiadomiony osobną
wiadomością SMS.

4. Akademia Urody prowadzi rezerwację wymagającą przedpłaty na wizyty: wizyty
umawiane pierwszy raz w gabinecie, makijażu permanentnego, lub inne zabiegi
których łączny czas trwania wizyty wynosi powyżej 2 h,

5. Przedpłata – zadatek jest gwarancją zarezerwowania terminu. Jest pobierana w
wysokości 50 zł. Przedpłatę za zabieg można uiścić w gotówce, przelewem lub
poprzez szybkie płatności ( klient otrzymuje link do płatności ważny maksymalnie 24
h), BLIK

6. Nieprzystąpienie do zabiegu na który był wpłacony zadatek w umówionym terminie
bez wcześniejszego odwołania (24 h przed umówioną wizytą), uprawnia Akademię
Urody do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku. Rezygnacja z zabiegu w
terminie dłuższym niż 48 h skutkuje zwrotem zadatku.

7. Akademia Urody dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i
ważnych powodów, niezależnych od Instytutu, takich jak: wypadek losowy, choroba
osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji
Klient zostaje umówiony na inny termin.

8. W przypadku realizacji zabiegu zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny zabiegu
wykonanego dla Klienta.

9. Jeśli klient umawia się na kolejny zabieg w Instytucie nie jest wymagana wpłata
zadatku. Wyjątek stanowią usługi o których mowa w pkt. 4

10. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta (więcej niż 3 razy z
rzędu) w terminie krótszym niż 24 h przed planowaną wizytą albo niestawienia się na
umówioną wizytę bez odwołania wizyty, Akademia Urody ma prawo do odmowy
świadczenia usługi lub wymagania wpłaty zadatku przed umówieniem kolejnego
terminu (3 kolejne wizyty). Zadatek wówczas jest pobierany w gotówce lub za
pośrednictwem szybkich płatności on-line. W tym wypadku zadatek stanowi 100%
wartości usługi która ma być wykonana. Po 3 zrealizowanych wizytach klient ma
możliwość rezerwacji terminu bez przedpłaty.

SPÓŹNIENIA

1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w
AkademiiUrody Klient powinien stawić się w recepcji na ok. 5-10 min przed zabiegiem, w
celu przygotowania się do zabiegu, m.in. uzupełnienia kwestionariusza, skorzystania z
toalety itd.

2. W przypadku spóźnienie powyżej 15 min Akademia Urody ma prawo odmówić
Klientowi wykonania Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz
z konsekwencjami wskazanymi w §5 ust.

3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać
wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu
zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają
określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej
wysokości.

4. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie w zależności od
aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

PŁATNOŚĆ

1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetologiczne lub
medycyny estetycznej. Cennik Zabiegów jest dostępny w salonie Akademii Urody oraz
dostępny w Internecie pod adresem www.akademiaurodybrzesko.eu/cennik

2. W Akademii Urody udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w
kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przedpłata na nr rachunku bankowego,
szybki przelew on-line, blik

3. Cena za wykonany zabieg zostaje pomniejszona o wpłacony zadatek.

4. Akademia Urody zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na
Zabiegi świadczone w salonie.

5. W Akademii Urodydostępne są także Pakiety, płatne z góry, uprawniające do
skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie, których zasady
obwarowane są odrębnymi zasadami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia salonu Akademii Urody Klienci odpowiadają
bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie
odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

2. Akademia Urody ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia
wierzchnie, pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym. Akademia Urody nie
ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu
wierzchnim lub w Instytucie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w
szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien
zatrzymać przy sobie.

3. Akademia Urody ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez
Pracowników.

4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych
oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie,
skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Akademii
Urody.

5. Akademia Urody nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego
Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w
sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną i w sposób nieustępujący
ogólnie przyjętym standardom.

REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów,
w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do
zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Akademii
Urody w dowolnej formie.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Instytucie lub za pośrednictwem
wiadomości e-mail na adres: akademiaurodybrzesko@gmail.com. Wskazane jest
dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

4. W przypadku uznania reklamacji Akademia Urody dokona zwrotu ceny Zabiegu
Klientowi i/lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego,
Akademia Urody może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach
zadośćuczynienia.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania
się od tej decyzji w terminie 14 dni.

6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest
zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań
ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Akademia Urody zastrzega
sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście
zasadnych podstaw reklamacji.

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w
klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie
powołuje się Akademia Urody lub Pracownicy.
2. Akademia Urody zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia
są wiążące od momentu ich opublikowania w Akademii. Do rezerwacji i Zabiegów
wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetologicznych winny być w
pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Pragnąc działać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy komplet informacji związanych
z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ramach usług kosmetycznych.
1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Majka prowadząca działalność
Gospodarczą pod firmą Akademia urody, MM Esthetic, ul. Legionów Piłsudskiego 26, e-mail:
akademiaurodybrzesko@gmail.com
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest
-objęcie Pani/Pana umową wykonania usługi w zakresie zapisania Pani/Pana na usługę, a
gdy zajdzie taka konieczność odwołania wizyty, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę,
potwierdzenia wizyty lub kontaktu w celach związanych z działalnością Akademia urody,
MM Esthetic, wykonania samej usługi w salonie, kontaktowania się z Klientem w związku z
planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami, zabiegów (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. b RODO),
-założenie i prowadzenie Pani/Pana dokumentacji zabiegów, za Pani/Pana zgodą
(podstawa z art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
-dokonanie rozliczeń z Panią/Panem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-prowadzenie ksiąg rachunkowych, spełniania obowiązków podatkowych i realizacji innych
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązku rozliczenia się z
prawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub wypełnienia obowiązku
przechowywania określonych danych zgodnie z przepisami prawa (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. c RODO),
-obsłużenie Pani/Pana reklamacji, jeśli zostanie zgłoszona (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f lub z
art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
-dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ewentualnie
możliwości obrony przed Pani/Pana roszczeniami, w zakresie realizacji naszego prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO) zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art.
117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.),
-przekazanie Pani/Panu materiałów promujących (tj. nasze produkty i usługi) (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-organizacja akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych, za Pani/Pana
zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
-poprawa jakości naszych produktów i usług (np. tworzenia wyłącznie na potrzeby
administratora opracowań, zestawień, badań i analiz statystycznych uwzględniających
Pani/Pana dane, w tym pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej) (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-rejestrowanie zapisów z monitoringu dla bezpieczeństwa mienia i osób przebywających u
nas (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-zapisywanie danych zgromadzonych w plikach cookies na stronie internetowej (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
-archiwizowanie w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej
realizacji umowy, dla dokumentowania udzielonych usług, dla celów podatkowych, a także
mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa
cywilnego, jeśli takie się pojawią. Należy pamiętać, że w pojęciu “realizacja umowy”
mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie
podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy.

3. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi.
Niepodanie danych może więc skutkować odmową rezerwacji wizyty lub wykonania usługi.
Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy ponadto obowiązek prawny
przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością
wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.
4. Wyrażanie zgód marketingowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że
odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z proponowanych usług.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Dane przekazywane są
również do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wspierające systemy
informatyczne, księgowe, obsługujące monitoring, serwisancie sprzętu medycznego przy
czym podmioty te (tzw. procesorzy) działają w naszym imieniu i na naszą rzecz na
podstawie umów wraz z powierzeniem do przetwarzania danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który
będziemy świadczyć dla Państwa usługi, a także później tj. do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-
letniego obowiązku archiwizacyjnego.
7. Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać dla naszych celów marketingowych, jeżeli
wyrazi Pan/Pani zgodę na komunikację tego typu. W ramach naszego marketingu chcemy
móc prezentować dopasowane do Pani/Pana zainteresowań oferty oraz promocje. W tym
celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie
miało wpływu na Pani/Pana prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób
wpływać na Panią/Pana. Na profilowanie tego typu nie musi Pani/Pan wyrażać zgody.
8. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania,
żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia.
9. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawa macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Osobą do kontaktu w temacie przetwarzania przez Małgorzatę Majka prowadzącą
działalność Gospodarczą pod firmą Akademia urody, MM Esthetic danych osobowych oraz
zgłaszania na podstawie przysługujących Państwu praw jest:
Imię i nazwisko: Małgorzata Majka
Adres korespondencyjny: Akademia urody, ul. Legionów Piłsudskiego 26, 32-800 Brzesko
e-mail: akademiaurodybrzesko@gmail.com
nr telefonu: 797 307 995

UCZESTNICTWO

1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie,
akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci
uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.

2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma
na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia
do Programu lojalnościowego.

3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku
Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.

4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane
oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje
ze skutkiem natychmiastowym.

5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega
przeniesieniu na inne osoby.

6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez
Organizatora.

7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie
Uczestnika.

8. Klienci posiadający rabat indywidualny nie mogą jednocześnie korzystać z uczestnictwa w programie
lojalnościowym.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a
także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach
określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności
wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

2. Przelicznik przyznawania punktów:

3. a) Zakup usług: 1 zł = 5pkt

4. b) Zakup produktów: 1 zł = 1 pkt

5. c) Dołączenie do Programu: 250 pkt

6. d) Prezent z okazji urodzin: 100 pkt

7. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.

8. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.

9. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.

10. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty
lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

11. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.

12. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być
przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.

2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do
regulaminu.

Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania:

1. a) Badanie skóry z lampą Wooda wraz z konsultacją i doborem pielęgnacji domowej: 4500 pkt

2. b) Bon o wartości 100 PLN do wykorzystania na dowolny zabieg laserowy za kwotę minimum 400 zł: 22000
pkt

3. c) Bon o wartości 100 zł do wykorzystania na zabieg fali radiowej technologią Alma Spadeep (twarz lub
ciało): 20000 pkt

4. d) Bon o wartości 100 zł na makijaż permanentny brwi- dowolna metoda: 29000 pkt

5. e) Bon o wartości 150 zł do wykorzystania na laser frakcyjny CO2: 25000 pkt

6. f) Bon o wartości 150 zł do wykorzystania na zabieg termolifting Nir: 27000 pkt

7. g) Bon o wartości 50 zł na dowolny zabieg z użyciem technologii: 9000 pkt

8. h) Depilacja laserowa pach Gratis do dowolnej dużej strefy: 16000 pkt

9. i) Karboksyterapia na okolicę oczu gratis do dowolnego zabiegu na twarz za minimum 250 zł: 14000 pkt

10. j) Masaż KOBIDO Gratis do dowolnego zabiegu na twarz za kwotę minimum 290 zł: 34000 pkt

11. k) Zabieg endermolift LPG na twarz, szyję, dekolt o wartości 180 zł gratis do dowolnego zabiegu na twarz
za minimum 300 zł: 25000 pkt

12. l) Zabieg Parafinowy na dłonie do dowolnego zabiegu pedicure: 18000 pkt

ł) Zabieg „Satynowe dłonie” do dowolnego zabiegu manicure: 11000 pkt

3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.

4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością
danej nagrody w siedzibie Organizatora.

5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub
drogą elektroniczną.

6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do
odebrania wybranej nagrody.

7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.

2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym
między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia
dodatkowych punktów.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.

5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W
przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do
złożenia reklamacji drogą mailową na adres siedziby firmy: Legionów Piłusudskiego 26, 32-800 Brzesko .
Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w
zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po
zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej
Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą
elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem e-mail. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od
ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy
nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone
punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w
związku z korzystaniem z serwisu www.akademiaurodybrzesko.pl administrowanych przez
Akademia Urody Małgorzata Majka, a z siedzibą przy ul. Legionów Piłusudskiego 26, 32-800
Brzesko, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8681504549, REGON 850496454.
Naszym celem jest poinformowanie Użytkowników korzystających z naszego serwisu o
tym, jakie dane są przez nas gromadzone, do czego są wykorzystywane i jak chronione, w
jaki sposób Użytkownik sam może nimi zarządzać, modyfikować je oraz w jaki sposób może
się z nami kontaktować.
Czynności przez nas podejmowane są zgodne ze standardami określonymi w
obowiązujących przepisach prawnych, szczególnie w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
Podczas korzystania z serwisu www.akademiaurodybrzesko.pl Użytkownik, w celu
umówienia spotkania, skontaktowania się z nami, subskrybowania newslettera, udziału w
konkursie lub w innych celach, może zostać poproszony o podanie danych osobowych
takich jak np. imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu lub adres e-mail. Dane te, jeśli
Użytkownik wyrazi na to zgodę, będą przez nas przetwarzane. W sytuacji gdy Użytkownik
nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane, powinien ich nie udostępniać lub
zgłosić prośbę o ich usunięcie zgodnie z pkt. 8. W pozostałym zakresie polityka prywatności
dotycząca Użytkowników korzystających z serwisu www.akademiaurodybrzesko.pl zawiera
się w poniższych punktach:
1. Treści jakie są przez nas gromadzone, w tym dane pobierane w sposób zmechanizowany.
Gromadzimy w systemie Versum wszystkie dane, o które wprost pytamy Użytkowników
podczas korzystania z naszej witryny. Przekazanie poszczególnych informacji jest
równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie stosownie do formuły zawartej w
poszczególnych formularzach. Dane teleadresowe pozostają w systemie do momentu
odwołania zgody i są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem. Jednakże, Użytkownik
powinien mieć świadomość, że pewne dane są zbierane w sposób automatyczny.
Każdorazowo, gdy Użytkownik odwiedza lub wchodzi na witrynę
www.akademiaurodybrzesko.pl zbierane są dane na temat tego, w jaki sposób Użytkownik
otwiera stronę i jak z niej korzysta. Dzięki temu gromadzone są informacje o typie
przeglądarki, systemie operacyjnym, ilości Użytkowników oraz czasie, w którym
Użytkownicy odwiedzali witrynę, oraz o poprzednich odsłonach stron. Dane te stanowią
dane statystyczne, zaś ich przetwarzanie służy utrzymaniu aktualności, atrakcyjności
witryny oraz jak najpełniejszemu dostosowaniu ich treści do potrzeb Użytkownika. Pomimo
iż dane te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, jeśli Akademia Urody połączy je z
Użytkownikiem jako osobą konkretną i rozpoznawalną, będzie traktować je jako dane
osobowe i chronić w sposób przewidziany w ustawach. W trakcie zbierania danych o
użytkowaniu Akademii Urody Brzesko może automatycznie pobrać adres IP. Dzięki tym
danym możliwe jest określenie ogólnej fizycznej lokalizacji urządzenia, z którego korzysta
Użytkownik w celu połączenia się. Te informacje również mogą być wykorzystywane do
dalszego udoskonalenia Witryny.
2. Cele do jakich gromadzone dane są wykorzystywane.
Akademia Urody wykorzystuje dane osobowe oraz dane o użytkowaniu zbierane za
pośrednictwem witryny do różnych celów związanych z naszą działalnością, w tym np. do:
odpowiadania na pytania i prośby Użytkownika, weryfikacji tożsamości Użytkownika,
komunikowania się z Użytkownikiem w sposób przez nas wybrany, informowania
Użytkownika o wprowadzanych zmianach, dostosowywania przedstawianych treści, reklam
i ofert do Użytkownika, doskonalenia stron internetowych/witryny, opracowywania nowych
produktów i usług, przetwarzania wniosków i transakcji. Informacje dotyczące korzystania z
serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP są zbierane w oparciu o analizę logów
dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów/błędów
związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w
zarządzaniu stroną www.
3. „Ciasteczka” – cookies, cele w jakich są wykorzystywane i jak nimi zarządzać.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są wysyłane przez system internetowy, z
którego korzystamy podczas przeglądania stron i są one zapamiętywane na urządzeniach
końcowych tj. komputerze, laptopie, smartfonie, z których korzysta Użytkownik podczas ich
przeglądania. Służą przede wszystkim do prawidłowego używania funkcji przewidzianych
na danej stronie internetowej lub zbieraniu informacji na temat sposobu w jaki Użytkownik
korzystał z danej strony internetowej. Dane gromadzone za pomocą cookies nie stanowią
danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie są łączone z
danymi przekazywanymi przez Użytkownika podczas rejestracji, jak również nie są
szkodliwe dla urządzeń, z których Użytkownik korzysta przeglądając strony internetowe ani
nie wpływają na prawidłowość ich działania. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na
odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Wyróżniamy 3
rodzaje podstawowych cookies. Sesyjne – informacje przechowywane w przeglądarce tylko
podczas jej pracy do momentu jej zamknięcia. Są to cookies obowiązkowe, niezbędne do
poprawnego działania aplikacji i ich funkcjonalności. Stałe – opcjonalne, zapewniają
łatwiejsze korzystanie z często odwiedzanych stron, zapewniają optymalną nawigację,
układ treści itp. Pozostają w pamięci przeglądarki tak długo, jak Użytkownik na to pozwoli
poprzez ustawienia przeglądarki. Ten rodzaj cookies umożliwia przekazywanie informacji
na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Pochodzące od podmiotów
zewnętrznych – pochodzące z serwerów reklamowych, z serwerów firm i dostawców usług
współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Dzięki tym cookies możliwe
jest dostosowywanie reklam do zwyczajów i preferencji ich Użytkowników oraz tworzenie
ogólnych profili Użytkowników. Na stronie www.akademiaurodybrzesko.pl mogą być
zawieszone linki reklamodawców, sponsorów i partnerów, którzy mogą korzystać z naszego
logo w ramach umowy o łączeniu ofert. O ile powiązane witryny internetowe nie są częścią
witryny Akademii Urody, nie kontrolujemy, nie polecamy, nie popieramy, ani nie ponosimy
odpowiedzialności za te witryny ani za ich treści, produkty, usługi, zasady ochrony
prywatności czy praktyki. Takie inne witryny internetowe mogą wysyłać własne pliki cookie
do urządzenia Użytkownika. Mogą one niezależnie zbierać różne dane lub prosić o podanie
danych osobowych i mogą posiadać swoją własną politykę prywatności bądź nie.
Użytkownik powinien wiedzieć, że Akademia Urody Małgorzata Majka nie odpowiada za
dane zbierane przez takie cookies i że politykę korzystania z tego typu cookies tworzą
zewnętrzni dostawcy tych witryn internetowych. Akademia Urody korzysta też z usług
podmiotów trzecich, takich jak:
Google Analytics (więcej info.tools.google.com); Facebook (więcej informacji na stronie:
www.facebook.com) w celu:
monitorowania ruchu na naszych stronach www; zbierania anonimowych, zbiorczych
statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych
stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
kontrolowania jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść;
kontrolowania jak często Użytkownicy wybierają daną usługę;
badania zapisów na newslettery;
wykorzystania systemu spersonalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
wykorzystania narzędzi do komunikacji;
integracji z portalem społecznościowym;
Zarządzanie Cookies Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z
ustawień przeglądarki Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies
nawet na poziomie pojedynczych wybranych witryn. Należy pamiętać, że efektem zmiany
ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości
korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.
4. Informacje przekazywane podmiotom trzecim.
Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim
bez wyraźnej jego zgody, z wyjątkiem podmiotów trzecich, z którymi Akademia Urody
współpracuje, w celach powyżej wskazanych oraz sytuacji wskazanych w Polityce
Prywatności. Podmiotom trzecim możemy udostępniać dane nieosobowe, takie jak łączne
dane statystyczne dotyczące Użytkowników oraz dane o użytkowaniu. Aby spełnić prośby
Użytkownika, aby udostępnić Użytkownikowi różne funkcje, usługi i materiały za
pośrednictwem witryny oraz by odpowiedzieć na pytania Użytkownika, możemy
udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, które w naszym imieniu
wykonują pewne funkcje, np. firmom lub osobom, które: administrują lub obsługują nasze
strony/witrynę; analizują dane; zapewniają obsługę klienta; są sponsorami lub innymi
osobami, które uczestniczą w naszych promocjach, zarządzają nimi lub zapewniają pomoc
marketingową lub promocyjną. W powyższej sytuacji wymagamy od tych podmiotów
ochrony tych danych zgodnie z niniejszą Polityką.
5. Informacje otrzymywane od podmiotów trzecich.
Akademia Urody może otrzymać dane osobowe Użytkownika lub dane dotyczące jego
użytkowania od podmiotów trzecich. W sytuacji, gdy Użytkownik wejdzie na inną witrynę
lub wybierze opcję, aby Akademia Urody skontaktowała się z nim, witryna ta przekaże nam
adres e-mail Użytkownika i inne dane osobowe, tak byśmy mogli skontaktować się z nim
zgodnie z prośbą. Użytkownik może również skorzystać z aplikacji lub funkcji osoby trzeciej,
takiej jak nasza strona na Facebooku lub podobnej aplikacji lub funkcji na witrynie
podmiotu trzeciego, za pośrednictwem której Użytkownik pozwoli nam (lub podmiotowi
trzeciemu) gromadzić i udostępniać informacje o sobie, w tym swoje dane osobowe.
Możemy łączyć dane osobowe, które otrzymamy od podmiotów trzecich, z danymi, które
zbieramy za pośrednictwem naszych witryn. W takich przypadkach stosujemy niniejszą
Politykę do wszelkich otrzymanych danych osobowych.
6. Zasady ochrony danych osobowych.
Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane
osobowe Użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym
dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie
informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony
bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych
Użytkowników serwisu zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach
osób niepowołanych.
7. Aktualizacja Polityki Prywatności.
Niniejsza Polityka i inne zasady znajdujące się na naszej stronach mogą być okresowo
aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą wchodziły w życie
niezwłocznie po umieszczeniu zmienionej polityki na stronie. O ile Użytkownik nie wyrazi
zgody na nową lub zmienioną politykę, będziemy wykorzystywać dane osobowe
Użytkownika w sposób zgodny z polityką obowiązującą w czasie, gdy udostępniał on swoje
dane osobowe. Będziemy zamieszczać widoczne zawiadomienia na stronach, aby
powiadomić Użytkowników o wszelkich znaczących zmianach w naszej Polityce.
8. Możliwości modyfikacji używanych danych osobowych.
Użytkownik zawsze może nie wyrazić zgody, byśmy ujawniali jego dane osobowe osobom
trzecim, wykorzystywali jego dane osobowe w celu przekazywania mu informacji lub ofert
lub byśmy wysyłali mu newslettery, e-maile lub inne wiadomości w następujący sposób:
wysyłając do nas wiadomość e-mail o cofnięciu zgody na
akademiaurodybrzesko@gmail.com lub wysyłając do Akademii Urody list pocztą na adres
Akademia Urody Brzesko, ul. Legionów Piłsudskiego 26, 32-800 Brzesko. Wniosek
Użytkownika, w którym cofa zgodę, zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od
dnia, w którym go otrzymamy. Jeśli Użytkownik zechce sprawdzić, skorygować lub
zaktualizować swoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej
www.akademiaurodybrzesko.pl może to zrobić, kontaktując się z nami na adres pocztowy
lub pod adresem e-mail podanymi powyżej. Zgodnie z naszymi praktykami dotyczącymi
przechowywania dokumentacji możemy usunąć niektóre zapisy zawierające dane osobowe
udostępnione nam przez Użytkownika za pośrednictwem witryny. Nie jesteśmy w żaden
sposób zobowiązani do bezterminowego zachowywania takich danych osobowych i nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z usunięcia rzeczonych danych
osobowych lub związanej z ich usunięciem. Akademia Urody umożliwia Użytkownikom
rezygnację z otrzymywania zamówionych od nas newsletterów. Można tego dokonać,
postępując według instrukcji powyżej wysyłając nam zgłoszenie takiej prośby e-mailem lub
pocztą.
9. Kontakt z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki należy
skontaktować się z nami pisząc do: Akademia urody, ul. Legionów Piłsudskiego 26, 32-800
Brzesko.

POLITYKA COOKIES STRONY www.akademiaurodybrzesko.pl MAŁGORZATA MAJKA

Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.akademiaurodybrzesko.pl, używamy narzędzi
badających ruch użytkowników na stronie, wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki
prywatności.

Administratorem plików cookies Użytkowników serwisu www.akademiaurodybrzesko.pl jest firma:

Akademia Urody Brzesko Małgorzata Majka z siedzibą przy ul. Legionów Piłusudskiego 26, 32-800 Brzesko,
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8681504549, REGON 850496454.

Dane zbierane automatycznie: pliki cookies Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej
przez Użytkownika, która jest udzielana poprzez kliknięcie przycisku OK/Wyrażam zgodę przy informacji o
wykorzystywaniu plików cookies. Informacja ta wyświetla się, gdy Użytkownik pierwszy raz odwiedza serwis,
niezależnie od strony, od której rozpoczyna przeglądanie serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane
były przetwarzane, rezygnuje z przeglądania zasobów serwisu.

Kiedy zbieramy cookies? W momencie wejścia do serwisu z jakiegokolwiek urządzenia pobierane są
informacje takie, jak: typ przeglądarki, system operacyjny, z jakiego korzysta Użytkownik, a także dane o ilości
Użytkowników i czasie, w jakim korzystają z serwisu oraz o stronach, jakie tu przeglądają. Te dane w postaci
niewielkich plików tekstowych zostają zapisane i są przechowywane w pamięci urządzenia. Są w 100%
nieszkodliwe, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych,
nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika, jednak Użytkownik ma prawo nie chcieć ich udostępniać. Tylko
administrator plików cookies ma do nich dostęp.

Co to są cookies?obejrzyj film na ten temat

Po co nam te dane? Wykorzystujemy dane czysto statystycznie, by sprawdzić, np. jakie informacje cieszą
się największym zainteresowaniem. Dzięki temu możemy wzbogacać zasoby strony o treści, których
poszukują Użytkownicy.

Systemowo, cookies dzielą się na:

-stałe (pozostają w komputerze/tablecie/smartfonie użytkownika przez określony czas)
-sesyjne (zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji i są usuwane po jej
zakończeniu)
-pochodzące od partnerów zewnętrznych (np. Facebook, Instagram, YouTube, Google Analytics, Google
Maps itp.).

Dane te pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu na ekranach
Użytkowników, skuteczne cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także umożliwiają wyświetlanie mapy
dojazdu do gabinetu, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami
społecznościowymi.

Na jakiej podstawie je przetwarzamy? Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art.
6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w
celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Jak zarządzać plikami cookies?Tymi danymi Użytkownicy mogą także łatwo zarządzać osobiście, na
przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Należy
jednak pamiętać, że korzystanie z niektórych serwisów może być wtedy utrudnione lub nawet całkiem
niemożliwe. Aby znaleźć informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies, kliknij przycisk „Pomoc” w przeglądarce:
Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższe:1. Z paska Menu wybierz zakładkę
Narzędzia/Tools,a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet Options. 2. Kliknij opcję
Poufność/Confidentiality.3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Microsoft Internet Explorer 5:
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia/Tools, a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet
Options.
2. Kliknij opcję Bezpieczeństwo/Security.
3. Wejdź w opcję Internet, a następnie w opcję Spersonalizuj poziom/Custom Level
4. Znajdź pole Cookies i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Netscape 6.X i 7.X:
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Edycja, a następnie zakładkę Preferencje
2. Kliknij opcję Poufność i bezpieczeństwo.
3. Następnie należy wybrać pozycję „Cookies”.
4. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Firefox:
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia, a następnie zakładkę Opcje.
2. Kliknij opcję Prywatność.
3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Safari 3.x dla komputerów Mac OS X:
1. Z paska Menuwybierz zakładkę Edycja.
2. Kliknij opcjęPreferencje.
3. Kliknij opcjęBezpieczeństwo.
4. Kliknij opcję Wyświetl pliki cookies.
5. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Opera –czytaj tu
Chrome –czytaj tu

Polityka prywatności może ulec zmianie.
Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2021

Regulamin zakupu i korzystania z pakietów/karnetów zabiegowych na serię zabiegów:

1. Pakiet zabiegowy obejmuje zestaw specjalnie skomponowanych zabiegów kosmetologicznych
oferowanych w Akademii urody.
2. Pakiety zabiegowe są ważne przez okres: 12 miesięcy zabiegi laserowe/ 6 miesięcy – pozostałe zabiegi.
Po upływie tego terminu tracą ważność.
3. W sytuacji zamknięcia salonu, pakiet ulega wydłużeniu o czas zamknięcia.
4. Ceny zabiegów w ramach każdego z pakietów ustalane są na podstawie cennika i nie łączą się z innymi
promocjami.
5. Pakiet może być opłacony gotówką, kartą, przelewem, blikiem lub voucherem.
6. Pakiety zabiegowe można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt.
7. Istnieje możliwość dopłaty do zakupionego wcześniej pakietu w celu poszerzenia zakresu usług z jakich
posiadacz karnetu chce skorzystać.
8. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować recepcję, że formą płatności za zabieg będzie
wykupiony Pakiet zabiegowy.
9. W przypadku braku potwierdzenia wizyty lub anulowania rezerwacji na mniej niż 24h przed umówioną
wizytą, zabieg wchodzący w skład Pakietu zabiegowego uznany zostaje za zrealizowany.
10. Pakiety zabiegowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
11. Niewykorzystany Pakiet lub niewykorzystana część Pakietu przepada z chwilą wygaśnięcia terminu
ważności Pakietu.
12. W przypadku, kiedy klient z powodów zdrowotnych nie może kontynuować wykonywania zabiegów
wykupionych wcześniej w formie Pakietu, Pakiet może być zmodyfikowany/ zmieniony na inne usługi lub
przeniesiony na inną osobę. Usługa zostanie wykonana osobie wskazanej przez wykupującego Pakiet z
zachowaniem terminu ważności pakietu.
13. Integralną częścią Pakietów zabiegowych jest niniejszy regulamin, który jest udostępniony w recepcji
Akademii urody. Podczas zakupu Pakietu zabiegowego kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią
i akceptuje go w całości.

Informacje ogólne:

Voucher można zakupić osobiście w Akademii Urody ul. Legionów Piłsudskiego 26, 32-800 Brzesko, drogą
mailową pod adresem akademiaurodybrzesko@gmail.com lub online przez sklep
www.akademiaurodybrzesko.pl.

Voucher zawiera następujące informacje:

 – imię i nazwisko osoby, dla której został zamówiony (ewentualnie wystawiony in blanco)

 – treść: wybrany rodzaj zabiegu zgodnie z przedstawioną ofertą Akademii Urody

 – termin ważności: 6 miesięcy od daty wystawienia. Bony okolicznościowe zrabatowane mają krótszy
termin na wykorzystanie (3 miesiące od daty zakupu).

 – numer vouchera

 – telefon kontaktowy do Akademii Urody, aby Osoba Obdarowana mogła potwierdzić i ustalić termin
wykorzystania vouchera

Warunki zakupu:

1. Voucher można zamówić telefonicznie, kontaktując się z recepcją Akademii Urody poprzez numer telefonu
797307995, mailowo: e-mail akademiaurodybrzesko@gmail.com lub on-line przez stronę
www.akademiaurodybrzesko.pl

2. Po złożeniu zamówienia należność za zakupiony voucher można uregulować osobiście: gotówką, kartą
kredytową lub też w formie przelewu na konto: Akademia Urody Małgorzata Majka, ul. Legionów
Piłsudskiego 26, 32-800 Brzesko, nr konta: 95 2490 0005 0000 4530 4673 5785

3. W tytule przelewu należy wpisać: „Karta podarunkowa” oraz imię i nazwisko osoby obdarowanej.

4. Zakupiony voucher w formie elektronicznej zostanie wysłany na wskazany adres e-mail po zaksięgowaniu
płatności.

5. Voucher w formie drukowanej można odebrać osobiście w recepcji Akademii Urody.

6. Na życzenie klienta Voucher w formie drukowanej zostanie wysłany pod wskazany adres korespondencyjny
za dodatkową opłatą (koszt przesyłki).

7. Standardowo Voucher drukowany pakowany jest w elegancką kopertę.

Warunki realizacji vouchera:

1. W celu umówienia wizyty z wykorzystaniem vouchera należy skontaktować się z Akademią Urody tel:797-
307-995 i podać swoje imię i nazwisko. Należy zadzwonić do nas nie później niż na 2 tygodnie przed końcem
ważności Vouchera.
2. Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.
3. Vouchery okolicznościowe zrabatowane można wykorzystać w terminie 3 miesiący od daty zakupu.
4. Ważność Vouchera nie podlega przedłużeniu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy salon Akademia Urody jest
zamknięty, wówczas ważność vouchera zostaje wydłużona o czas zamknięcia.
5. Voucher uznaje się jako zrealizowany gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Akademii w
umówionym terminie bez wcześniejszego (min. 24 godziny przed wizytą) powiadomienia. Jeśli wartość
Vouchera jest wyższa niż umówiony zabieg, wówczas odjęta zostaje kwota za zabieg, który był umówiony
a nie został zrealizowany.
6. Rodzaj zabiegu wykupionego poprzez Voucher można zamienić na inny zabieg o tej samej wartości.
Istnieje też możliwość dopłaty.
7. Voucher nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części, nie może również zostać
zwrócony.
8. Voucher może być zrealizowany na zakup kosmetyków dostępnych w salonie.
9. Voucher nie jest ściśle związany z nazwiskiem osoby, dla której był zakupiony. Można go przekazać innej
osobie do wykorzystania po wcześniejszym ustaleniu z recepcją Akademii Urody.
10. Akademia Urody nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie karty podarunkowej.
11. Ewentualne zapytania w kwestii realizacji Vouchera prosimy kierować do recepcji.
12. Integralną częścią Vouchera jest niniejszy regulamin, który jest udostępniony w recepcji Akademii Urody.
W momencie zakupu Vouchera kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w
całości.

kropka

AKADEMIA URODY

Regulaminy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług
kosmetologicznych oraz medycyny estetycznej świadczonych w gabinecie „Akademia
Urody”.

2. Klienci Akademii Urody mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed
przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetologicznego lub medycyny estetycznej,
zwanego dalej „Zabiegiem”.

3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od
momentu przystąpienia do Zabiegu.

4. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz
wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych.

5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren salonu.

KLIENCI

1. Klientem Akademii Urody może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 11 roku
życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.
Pracownik Akademii jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia
stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia
celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w
przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

PRACOWNICY

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich
stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na
pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownicy Akademii Urody są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

3. Wszelkie odstępstwa od zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi,
managerowi lub innemu członkowi obsługi salonu.

ŚWIADCZENIE USŁUG KOSMETOLOGICZNYCH, MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu
ustalenia, czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia
nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia
skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

2. Każdy Klient jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i
zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i
je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma
prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania
Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o
wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg
Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach
nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych
chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub
wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi
oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między
kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej
serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić
aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

5. Klient jest zobowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii.
Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego
odpowiedzialność.

6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o
pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik
może odmówić jego przeprowadzenia.

8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku gdy
stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

ZASADY REZERWACJI ORAZ WYKONANIA USŁUGI

1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować́ się telefonicznie 797-307-
995, mailowo: akademiaurodybrzesko@gmail.com lub dokonując rezerwacji online przez
www.akademiaurodybrzesko.pl

2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Klient otrzymuje sms z przypomnieniem o zabiegu na 48 h przed wizytą. Klient zostaje
poproszony o potwierdzenie wizyty lub jej anulowanie w następujący sposób. W celu
potwierdzenia wizyty prosimy o odpowiedź o treści “TAK” w celu odwołania wizyty
prosimy o odpowiedź “NIE”. Na odpowiedź czekamy 24 h od otrzymania wiadomości
SMS. Brak odpowiedzi ze strony klienta po 24 h od otrzymanej wiadomości SMS
skutkuje odwołaniem umówionej wizyty, o czym klient zostaje powiadomiony osobną
wiadomością SMS.

4. Akademia Urody prowadzi rezerwację wymagającą przedpłaty na wizyty: wizyty
umawiane pierwszy raz w gabinecie, makijażu permanentnego, lub inne zabiegi
których łączny czas trwania wizyty wynosi powyżej 2 h,

5. Przedpłata – zadatek jest gwarancją zarezerwowania terminu. Jest pobierana w
wysokości 50 zł. Przedpłatę za zabieg można uiścić w gotówce, przelewem lub
poprzez szybkie płatności ( klient otrzymuje link do płatności ważny maksymalnie 24
h), BLIK

6. Nieprzystąpienie do zabiegu na który był wpłacony zadatek w umówionym terminie
bez wcześniejszego odwołania (24 h przed umówioną wizytą), uprawnia Akademię
Urody do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku. Rezygnacja z zabiegu w
terminie dłuższym niż 48 h skutkuje zwrotem zadatku.

7. Akademia Urody dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i
ważnych powodów, niezależnych od Instytutu, takich jak: wypadek losowy, choroba
osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji
Klient zostaje umówiony na inny termin.

8. W przypadku realizacji zabiegu zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny zabiegu
wykonanego dla Klienta.

9. Jeśli klient umawia się na kolejny zabieg w Instytucie nie jest wymagana wpłata
zadatku. Wyjątek stanowią usługi o których mowa w pkt. 4

10. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta (więcej niż 3 razy z
rzędu) w terminie krótszym niż 24 h przed planowaną wizytą albo niestawienia się na
umówioną wizytę bez odwołania wizyty, Akademia Urody ma prawo do odmowy
świadczenia usługi lub wymagania wpłaty zadatku przed umówieniem kolejnego
terminu (3 kolejne wizyty). Zadatek wówczas jest pobierany w gotówce lub za
pośrednictwem szybkich płatności on-line. W tym wypadku zadatek stanowi 100%
wartości usługi która ma być wykonana. Po 3 zrealizowanych wizytach klient ma
możliwość rezerwacji terminu bez przedpłaty.

SPÓŹNIENIA

1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w
AkademiiUrody Klient powinien stawić się w recepcji na ok. 5-10 min przed zabiegiem, w
celu przygotowania się do zabiegu, m.in. uzupełnienia kwestionariusza, skorzystania z
toalety itd.

2. W przypadku spóźnienie powyżej 15 min Akademia Urody ma prawo odmówić
Klientowi wykonania Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz
z konsekwencjami wskazanymi w §5 ust.

3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać
wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu
zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają
określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej
wysokości.

4. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie w zależności od
aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

PŁATNOŚĆ

1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetologiczne lub
medycyny estetycznej. Cennik Zabiegów jest dostępny w salonie Akademii Urody oraz
dostępny w Internecie pod adresem www.akademiaurodybrzesko.eu/cennik

2. W Akademii Urody udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w
kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przedpłata na nr rachunku bankowego,
szybki przelew on-line, blik

3. Cena za wykonany zabieg zostaje pomniejszona o wpłacony zadatek.

4. Akademia Urody zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na
Zabiegi świadczone w salonie.

5. W Akademii Urodydostępne są także Pakiety, płatne z góry, uprawniające do
skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie, których zasady
obwarowane są odrębnymi zasadami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia salonu Akademii Urody Klienci odpowiadają
bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie
odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

2. Akademia Urody ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia
wierzchnie, pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym. Akademia Urody nie
ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu
wierzchnim lub w Instytucie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w
szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien
zatrzymać przy sobie.

3. Akademia Urody ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez
Pracowników.

4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych
oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie,
skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Akademii
Urody.

5. Akademia Urody nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego
Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w
sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną i w sposób nieustępujący
ogólnie przyjętym standardom.

REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów,
w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do
zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Akademii
Urody w dowolnej formie.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Instytucie lub za pośrednictwem
wiadomości e-mail na adres: akademiaurodybrzesko@gmail.com. Wskazane jest
dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

4. W przypadku uznania reklamacji Akademia Urody dokona zwrotu ceny Zabiegu
Klientowi i/lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego,
Akademia Urody może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach
zadośćuczynienia.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania
się od tej decyzji w terminie 14 dni.

6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest
zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań
ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Akademia Urody zastrzega
sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście
zasadnych podstaw reklamacji.

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w
klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie
powołuje się Akademia Urody lub Pracownicy.
2. Akademia Urody zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia
są wiążące od momentu ich opublikowania w Akademii. Do rezerwacji i Zabiegów
wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetologicznych winny być w
pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Pragnąc działać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy komplet informacji związanych
z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ramach usług kosmetycznych.
1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Majka prowadząca działalność
Gospodarczą pod firmą Akademia urody, MM Esthetic, ul. Legionów Piłsudskiego 26, e-mail:
akademiaurodybrzesko@gmail.com
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest
-objęcie Pani/Pana umową wykonania usługi w zakresie zapisania Pani/Pana na usługę, a
gdy zajdzie taka konieczność odwołania wizyty, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę,
potwierdzenia wizyty lub kontaktu w celach związanych z działalnością Akademia urody,
MM Esthetic, wykonania samej usługi w salonie, kontaktowania się z Klientem w związku z
planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami, zabiegów (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. b RODO),
-założenie i prowadzenie Pani/Pana dokumentacji zabiegów, za Pani/Pana zgodą
(podstawa z art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
-dokonanie rozliczeń z Panią/Panem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-prowadzenie ksiąg rachunkowych, spełniania obowiązków podatkowych i realizacji innych
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązku rozliczenia się z
prawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub wypełnienia obowiązku
przechowywania określonych danych zgodnie z przepisami prawa (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. c RODO),
-obsłużenie Pani/Pana reklamacji, jeśli zostanie zgłoszona (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f lub z
art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
-dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ewentualnie
możliwości obrony przed Pani/Pana roszczeniami, w zakresie realizacji naszego prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO) zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art.
117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.),
-przekazanie Pani/Panu materiałów promujących (tj. nasze produkty i usługi) (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-organizacja akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych, za Pani/Pana
zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
-poprawa jakości naszych produktów i usług (np. tworzenia wyłącznie na potrzeby
administratora opracowań, zestawień, badań i analiz statystycznych uwzględniających
Pani/Pana dane, w tym pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej) (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-rejestrowanie zapisów z monitoringu dla bezpieczeństwa mienia i osób przebywających u
nas (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-zapisywanie danych zgromadzonych w plikach cookies na stronie internetowej (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
-archiwizowanie w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej
realizacji umowy, dla dokumentowania udzielonych usług, dla celów podatkowych, a także
mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa
cywilnego, jeśli takie się pojawią. Należy pamiętać, że w pojęciu “realizacja umowy”
mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie
podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy.

3. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi.
Niepodanie danych może więc skutkować odmową rezerwacji wizyty lub wykonania usługi.
Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy ponadto obowiązek prawny
przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością
wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.
4. Wyrażanie zgód marketingowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że
odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z proponowanych usług.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Dane przekazywane są
również do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wspierające systemy
informatyczne, księgowe, obsługujące monitoring, serwisancie sprzętu medycznego przy
czym podmioty te (tzw. procesorzy) działają w naszym imieniu i na naszą rzecz na
podstawie umów wraz z powierzeniem do przetwarzania danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który
będziemy świadczyć dla Państwa usługi, a także później tj. do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-
letniego obowiązku archiwizacyjnego.
7. Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać dla naszych celów marketingowych, jeżeli
wyrazi Pan/Pani zgodę na komunikację tego typu. W ramach naszego marketingu chcemy
móc prezentować dopasowane do Pani/Pana zainteresowań oferty oraz promocje. W tym
celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie
miało wpływu na Pani/Pana prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób
wpływać na Panią/Pana. Na profilowanie tego typu nie musi Pani/Pan wyrażać zgody.
8. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania,
żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia.
9. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawa macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Osobą do kontaktu w temacie przetwarzania przez Małgorzatę Majka prowadzącą
działalność Gospodarczą pod firmą Akademia urody, MM Esthetic danych osobowych oraz
zgłaszania na podstawie przysługujących Państwu praw jest:
Imię i nazwisko: Małgorzata Majka
Adres korespondencyjny: Akademia urody, ul. Legionów Piłsudskiego 26, 32-800 Brzesko
e-mail: akademiaurodybrzesko@gmail.com
nr telefonu: 797 307 995

UCZESTNICTWO

1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie,
akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci
uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.

2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma
na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia
do Programu lojalnościowego.

3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku
Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.

4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane
oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje
ze skutkiem natychmiastowym.

5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega
przeniesieniu na inne osoby.

6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez
Organizatora.

7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie
Uczestnika.

8. Klienci posiadający rabat indywidualny nie mogą jednocześnie korzystać z uczestnictwa w programie
lojalnościowym.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a
także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach
określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności
wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

2. Przelicznik przyznawania punktów:

3. a) Zakup usług: 1 zł = 5pkt

4. b) Zakup produktów: 1 zł = 1 pkt

5. c) Dołączenie do Programu: 250 pkt

6. d) Prezent z okazji urodzin: 100 pkt

7. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.

8. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.

9. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.

10. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty
lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

11. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.

12. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być
przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.

2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do
regulaminu.

Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania:

1. a) Badanie skóry z lampą Wooda wraz z konsultacją i doborem pielęgnacji domowej: 4500 pkt

2. b) Bon o wartości 100 PLN do wykorzystania na dowolny zabieg laserowy za kwotę minimum 400 zł: 22000
pkt

3. c) Bon o wartości 100 zł do wykorzystania na zabieg fali radiowej technologią Alma Spadeep (twarz lub
ciało): 20000 pkt

4. d) Bon o wartości 100 zł na makijaż permanentny brwi- dowolna metoda: 29000 pkt

5. e) Bon o wartości 150 zł do wykorzystania na laser frakcyjny CO2: 25000 pkt

6. f) Bon o wartości 150 zł do wykorzystania na zabieg termolifting Nir: 27000 pkt

7. g) Bon o wartości 50 zł na dowolny zabieg z użyciem technologii: 9000 pkt

8. h) Depilacja laserowa pach Gratis do dowolnej dużej strefy: 16000 pkt

9. i) Karboksyterapia na okolicę oczu gratis do dowolnego zabiegu na twarz za minimum 250 zł: 14000 pkt

10. j) Masaż KOBIDO Gratis do dowolnego zabiegu na twarz za kwotę minimum 290 zł: 34000 pkt

11. k) Zabieg endermolift LPG na twarz, szyję, dekolt o wartości 180 zł gratis do dowolnego zabiegu na twarz
za minimum 300 zł: 25000 pkt

12. l) Zabieg Parafinowy na dłonie do dowolnego zabiegu pedicure: 18000 pkt

ł) Zabieg „Satynowe dłonie” do dowolnego zabiegu manicure: 11000 pkt

3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.

4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością
danej nagrody w siedzibie Organizatora.

5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub
drogą elektroniczną.

6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do
odebrania wybranej nagrody.

7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.

2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym
między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia
dodatkowych punktów.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.

5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W
przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do
złożenia reklamacji drogą mailową na adres siedziby firmy: Legionów Piłusudskiego 26, 32-800 Brzesko .
Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w
zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po
zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej
Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą
elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem e-mail. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od
ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy
nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone
punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w
związku z korzystaniem z serwisu www.akademiaurodybrzesko.pl administrowanych przez
Akademia Urody Małgorzata Majka, a z siedzibą przy ul. Legionów Piłusudskiego 26, 32-800
Brzesko, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8681504549, REGON 850496454.
Naszym celem jest poinformowanie Użytkowników korzystających z naszego serwisu o
tym, jakie dane są przez nas gromadzone, do czego są wykorzystywane i jak chronione, w
jaki sposób Użytkownik sam może nimi zarządzać, modyfikować je oraz w jaki sposób może
się z nami kontaktować.
Czynności przez nas podejmowane są zgodne ze standardami określonymi w
obowiązujących przepisach prawnych, szczególnie w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
Podczas korzystania z serwisu www.akademiaurodybrzesko.pl Użytkownik, w celu
umówienia spotkania, skontaktowania się z nami, subskrybowania newslettera, udziału w
konkursie lub w innych celach, może zostać poproszony o podanie danych osobowych
takich jak np. imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu lub adres e-mail. Dane te, jeśli
Użytkownik wyrazi na to zgodę, będą przez nas przetwarzane. W sytuacji gdy Użytkownik
nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane, powinien ich nie udostępniać lub
zgłosić prośbę o ich usunięcie zgodnie z pkt. 8. W pozostałym zakresie polityka prywatności
dotycząca Użytkowników korzystających z serwisu www.akademiaurodybrzesko.pl zawiera
się w poniższych punktach:
1. Treści jakie są przez nas gromadzone, w tym dane pobierane w sposób zmechanizowany.
Gromadzimy w systemie Versum wszystkie dane, o które wprost pytamy Użytkowników
podczas korzystania z naszej witryny. Przekazanie poszczególnych informacji jest
równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie stosownie do formuły zawartej w
poszczególnych formularzach. Dane teleadresowe pozostają w systemie do momentu
odwołania zgody i są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem. Jednakże, Użytkownik
powinien mieć świadomość, że pewne dane są zbierane w sposób automatyczny.
Każdorazowo, gdy Użytkownik odwiedza lub wchodzi na witrynę
www.akademiaurodybrzesko.pl zbierane są dane na temat tego, w jaki sposób Użytkownik
otwiera stronę i jak z niej korzysta. Dzięki temu gromadzone są informacje o typie
przeglądarki, systemie operacyjnym, ilości Użytkowników oraz czasie, w którym
Użytkownicy odwiedzali witrynę, oraz o poprzednich odsłonach stron. Dane te stanowią
dane statystyczne, zaś ich przetwarzanie służy utrzymaniu aktualności, atrakcyjności
witryny oraz jak najpełniejszemu dostosowaniu ich treści do potrzeb Użytkownika. Pomimo
iż dane te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, jeśli Akademia Urody połączy je z
Użytkownikiem jako osobą konkretną i rozpoznawalną, będzie traktować je jako dane
osobowe i chronić w sposób przewidziany w ustawach. W trakcie zbierania danych o
użytkowaniu Akademii Urody Brzesko może automatycznie pobrać adres IP. Dzięki tym
danym możliwe jest określenie ogólnej fizycznej lokalizacji urządzenia, z którego korzysta
Użytkownik w celu połączenia się. Te informacje również mogą być wykorzystywane do
dalszego udoskonalenia Witryny.
2. Cele do jakich gromadzone dane są wykorzystywane.
Akademia Urody wykorzystuje dane osobowe oraz dane o użytkowaniu zbierane za
pośrednictwem witryny do różnych celów związanych z naszą działalnością, w tym np. do:
odpowiadania na pytania i prośby Użytkownika, weryfikacji tożsamości Użytkownika,
komunikowania się z Użytkownikiem w sposób przez nas wybrany, informowania
Użytkownika o wprowadzanych zmianach, dostosowywania przedstawianych treści, reklam
i ofert do Użytkownika, doskonalenia stron internetowych/witryny, opracowywania nowych
produktów i usług, przetwarzania wniosków i transakcji. Informacje dotyczące korzystania z
serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP są zbierane w oparciu o analizę logów
dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów/błędów
związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w
zarządzaniu stroną www.
3. „Ciasteczka” – cookies, cele w jakich są wykorzystywane i jak nimi zarządzać.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są wysyłane przez system internetowy, z
którego korzystamy podczas przeglądania stron i są one zapamiętywane na urządzeniach
końcowych tj. komputerze, laptopie, smartfonie, z których korzysta Użytkownik podczas ich
przeglądania. Służą przede wszystkim do prawidłowego używania funkcji przewidzianych
na danej stronie internetowej lub zbieraniu informacji na temat sposobu w jaki Użytkownik
korzystał z danej strony internetowej. Dane gromadzone za pomocą cookies nie stanowią
danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie są łączone z
danymi przekazywanymi przez Użytkownika podczas rejestracji, jak również nie są
szkodliwe dla urządzeń, z których Użytkownik korzysta przeglądając strony internetowe ani
nie wpływają na prawidłowość ich działania. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na
odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Wyróżniamy 3
rodzaje podstawowych cookies. Sesyjne – informacje przechowywane w przeglądarce tylko
podczas jej pracy do momentu jej zamknięcia. Są to cookies obowiązkowe, niezbędne do
poprawnego działania aplikacji i ich funkcjonalności. Stałe – opcjonalne, zapewniają
łatwiejsze korzystanie z często odwiedzanych stron, zapewniają optymalną nawigację,
układ treści itp. Pozostają w pamięci przeglądarki tak długo, jak Użytkownik na to pozwoli
poprzez ustawienia przeglądarki. Ten rodzaj cookies umożliwia przekazywanie informacji
na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Pochodzące od podmiotów
zewnętrznych – pochodzące z serwerów reklamowych, z serwerów firm i dostawców usług
współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Dzięki tym cookies możliwe
jest dostosowywanie reklam do zwyczajów i preferencji ich Użytkowników oraz tworzenie
ogólnych profili Użytkowników. Na stronie www.akademiaurodybrzesko.pl mogą być
zawieszone linki reklamodawców, sponsorów i partnerów, którzy mogą korzystać z naszego
logo w ramach umowy o łączeniu ofert. O ile powiązane witryny internetowe nie są częścią
witryny Akademii Urody, nie kontrolujemy, nie polecamy, nie popieramy, ani nie ponosimy
odpowiedzialności za te witryny ani za ich treści, produkty, usługi, zasady ochrony
prywatności czy praktyki. Takie inne witryny internetowe mogą wysyłać własne pliki cookie
do urządzenia Użytkownika. Mogą one niezależnie zbierać różne dane lub prosić o podanie
danych osobowych i mogą posiadać swoją własną politykę prywatności bądź nie.
Użytkownik powinien wiedzieć, że Akademia Urody Małgorzata Majka nie odpowiada za
dane zbierane przez takie cookies i że politykę korzystania z tego typu cookies tworzą
zewnętrzni dostawcy tych witryn internetowych. Akademia Urody korzysta też z usług
podmiotów trzecich, takich jak:
Google Analytics (więcej info.tools.google.com); Facebook (więcej informacji na stronie:
www.facebook.com) w celu:
monitorowania ruchu na naszych stronach www; zbierania anonimowych, zbiorczych
statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych
stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
kontrolowania jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść;
kontrolowania jak często Użytkownicy wybierają daną usługę;
badania zapisów na newslettery;
wykorzystania systemu spersonalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
wykorzystania narzędzi do komunikacji;
integracji z portalem społecznościowym;
Zarządzanie Cookies Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z
ustawień przeglądarki Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies
nawet na poziomie pojedynczych wybranych witryn. Należy pamiętać, że efektem zmiany
ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości
korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.
4. Informacje przekazywane podmiotom trzecim.
Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim
bez wyraźnej jego zgody, z wyjątkiem podmiotów trzecich, z którymi Akademia Urody
współpracuje, w celach powyżej wskazanych oraz sytuacji wskazanych w Polityce
Prywatności. Podmiotom trzecim możemy udostępniać dane nieosobowe, takie jak łączne
dane statystyczne dotyczące Użytkowników oraz dane o użytkowaniu. Aby spełnić prośby
Użytkownika, aby udostępnić Użytkownikowi różne funkcje, usługi i materiały za
pośrednictwem witryny oraz by odpowiedzieć na pytania Użytkownika, możemy
udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, które w naszym imieniu
wykonują pewne funkcje, np. firmom lub osobom, które: administrują lub obsługują nasze
strony/witrynę; analizują dane; zapewniają obsługę klienta; są sponsorami lub innymi
osobami, które uczestniczą w naszych promocjach, zarządzają nimi lub zapewniają pomoc
marketingową lub promocyjną. W powyższej sytuacji wymagamy od tych podmiotów
ochrony tych danych zgodnie z niniejszą Polityką.
5. Informacje otrzymywane od podmiotów trzecich.
Akademia Urody może otrzymać dane osobowe Użytkownika lub dane dotyczące jego
użytkowania od podmiotów trzecich. W sytuacji, gdy Użytkownik wejdzie na inną witrynę
lub wybierze opcję, aby Akademia Urody skontaktowała się z nim, witryna ta przekaże nam
adres e-mail Użytkownika i inne dane osobowe, tak byśmy mogli skontaktować się z nim
zgodnie z prośbą. Użytkownik może również skorzystać z aplikacji lub funkcji osoby trzeciej,
takiej jak nasza strona na Facebooku lub podobnej aplikacji lub funkcji na witrynie
podmiotu trzeciego, za pośrednictwem której Użytkownik pozwoli nam (lub podmiotowi
trzeciemu) gromadzić i udostępniać informacje o sobie, w tym swoje dane osobowe.
Możemy łączyć dane osobowe, które otrzymamy od podmiotów trzecich, z danymi, które
zbieramy za pośrednictwem naszych witryn. W takich przypadkach stosujemy niniejszą
Politykę do wszelkich otrzymanych danych osobowych.
6. Zasady ochrony danych osobowych.
Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane
osobowe Użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym
dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie
informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony
bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych
Użytkowników serwisu zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach
osób niepowołanych.
7. Aktualizacja Polityki Prywatności.
Niniejsza Polityka i inne zasady znajdujące się na naszej stronach mogą być okresowo
aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą wchodziły w życie
niezwłocznie po umieszczeniu zmienionej polityki na stronie. O ile Użytkownik nie wyrazi
zgody na nową lub zmienioną politykę, będziemy wykorzystywać dane osobowe
Użytkownika w sposób zgodny z polityką obowiązującą w czasie, gdy udostępniał on swoje
dane osobowe. Będziemy zamieszczać widoczne zawiadomienia na stronach, aby
powiadomić Użytkowników o wszelkich znaczących zmianach w naszej Polityce.
8. Możliwości modyfikacji używanych danych osobowych.
Użytkownik zawsze może nie wyrazić zgody, byśmy ujawniali jego dane osobowe osobom
trzecim, wykorzystywali jego dane osobowe w celu przekazywania mu informacji lub ofert
lub byśmy wysyłali mu newslettery, e-maile lub inne wiadomości w następujący sposób:
wysyłając do nas wiadomość e-mail o cofnięciu zgody na
akademiaurodybrzesko@gmail.com lub wysyłając do Akademii Urody list pocztą na adres
Akademia Urody Brzesko, ul. Legionów Piłsudskiego 26, 32-800 Brzesko. Wniosek
Użytkownika, w którym cofa zgodę, zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od
dnia, w którym go otrzymamy. Jeśli Użytkownik zechce sprawdzić, skorygować lub
zaktualizować swoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej
www.akademiaurodybrzesko.pl może to zrobić, kontaktując się z nami na adres pocztowy
lub pod adresem e-mail podanymi powyżej. Zgodnie z naszymi praktykami dotyczącymi
przechowywania dokumentacji możemy usunąć niektóre zapisy zawierające dane osobowe
udostępnione nam przez Użytkownika za pośrednictwem witryny. Nie jesteśmy w żaden
sposób zobowiązani do bezterminowego zachowywania takich danych osobowych i nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z usunięcia rzeczonych danych
osobowych lub związanej z ich usunięciem. Akademia Urody umożliwia Użytkownikom
rezygnację z otrzymywania zamówionych od nas newsletterów. Można tego dokonać,
postępując według instrukcji powyżej wysyłając nam zgłoszenie takiej prośby e-mailem lub
pocztą.
9. Kontakt z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki należy
skontaktować się z nami pisząc do: Akademia urody, ul. Legionów Piłsudskiego 26, 32-800
Brzesko.

POLITYKA COOKIES STRONY www.akademiaurodybrzesko.pl MAŁGORZATA MAJKA

Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.akademiaurodybrzesko.pl, używamy narzędzi
badających ruch użytkowników na stronie, wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki
prywatności.

Administratorem plików cookies Użytkowników serwisu www.akademiaurodybrzesko.pl jest firma:

Akademia Urody Brzesko Małgorzata Majka z siedzibą przy ul. Legionów Piłusudskiego 26, 32-800 Brzesko,
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8681504549, REGON 850496454.

Dane zbierane automatycznie: pliki cookies Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej
przez Użytkownika, która jest udzielana poprzez kliknięcie przycisku OK/Wyrażam zgodę przy informacji o
wykorzystywaniu plików cookies. Informacja ta wyświetla się, gdy Użytkownik pierwszy raz odwiedza serwis,
niezależnie od strony, od której rozpoczyna przeglądanie serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane
były przetwarzane, rezygnuje z przeglądania zasobów serwisu.

Kiedy zbieramy cookies? W momencie wejścia do serwisu z jakiegokolwiek urządzenia pobierane są
informacje takie, jak: typ przeglądarki, system operacyjny, z jakiego korzysta Użytkownik, a także dane o ilości
Użytkowników i czasie, w jakim korzystają z serwisu oraz o stronach, jakie tu przeglądają. Te dane w postaci
niewielkich plików tekstowych zostają zapisane i są przechowywane w pamięci urządzenia. Są w 100%
nieszkodliwe, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych,
nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika, jednak Użytkownik ma prawo nie chcieć ich udostępniać. Tylko
administrator plików cookies ma do nich dostęp.

Co to są cookies?obejrzyj film na ten temat

Po co nam te dane? Wykorzystujemy dane czysto statystycznie, by sprawdzić, np. jakie informacje cieszą
się największym zainteresowaniem. Dzięki temu możemy wzbogacać zasoby strony o treści, których
poszukują Użytkownicy.

Systemowo, cookies dzielą się na:

-stałe (pozostają w komputerze/tablecie/smartfonie użytkownika przez określony czas)
-sesyjne (zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji i są usuwane po jej
zakończeniu)
-pochodzące od partnerów zewnętrznych (np. Facebook, Instagram, YouTube, Google Analytics, Google
Maps itp.).

Dane te pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu na ekranach
Użytkowników, skuteczne cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także umożliwiają wyświetlanie mapy
dojazdu do gabinetu, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami
społecznościowymi.

Na jakiej podstawie je przetwarzamy? Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art.
6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w
celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Jak zarządzać plikami cookies?Tymi danymi Użytkownicy mogą także łatwo zarządzać osobiście, na
przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Należy
jednak pamiętać, że korzystanie z niektórych serwisów może być wtedy utrudnione lub nawet całkiem
niemożliwe. Aby znaleźć informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies, kliknij przycisk „Pomoc” w przeglądarce:
Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższe:1. Z paska Menu wybierz zakładkę
Narzędzia/Tools,a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet Options. 2. Kliknij opcję
Poufność/Confidentiality.3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Microsoft Internet Explorer 5:
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia/Tools, a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet
Options.
2. Kliknij opcję Bezpieczeństwo/Security.
3. Wejdź w opcję Internet, a następnie w opcję Spersonalizuj poziom/Custom Level
4. Znajdź pole Cookies i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Netscape 6.X i 7.X:
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Edycja, a następnie zakładkę Preferencje
2. Kliknij opcję Poufność i bezpieczeństwo.
3. Następnie należy wybrać pozycję „Cookies”.
4. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Firefox:
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia, a następnie zakładkę Opcje.
2. Kliknij opcję Prywatność.
3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Safari 3.x dla komputerów Mac OS X:
1. Z paska Menuwybierz zakładkę Edycja.
2. Kliknij opcjęPreferencje.
3. Kliknij opcjęBezpieczeństwo.
4. Kliknij opcję Wyświetl pliki cookies.
5. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Opera –czytaj tu
Chrome –czytaj tu

Polityka prywatności może ulec zmianie.
Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2021

Regulamin zakupu i korzystania z pakietów/karnetów zabiegowych na serię zabiegów:

1. Pakiet zabiegowy obejmuje zestaw specjalnie skomponowanych zabiegów kosmetologicznych
oferowanych w Akademii urody.
2. Pakiety zabiegowe są ważne przez okres: 12 miesięcy zabiegi laserowe/ 6 miesięcy – pozostałe zabiegi.
Po upływie tego terminu tracą ważność.
3. W sytuacji zamknięcia salonu, pakiet ulega wydłużeniu o czas zamknięcia.
4. Ceny zabiegów w ramach każdego z pakietów ustalane są na podstawie cennika i nie łączą się z innymi
promocjami.
5. Pakiet może być opłacony gotówką, kartą, przelewem, blikiem lub voucherem.
6. Pakiety zabiegowe można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt.
7. Istnieje możliwość dopłaty do zakupionego wcześniej pakietu w celu poszerzenia zakresu usług z jakich
posiadacz karnetu chce skorzystać.
8. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować recepcję, że formą płatności za zabieg będzie
wykupiony Pakiet zabiegowy.
9. W przypadku braku potwierdzenia wizyty lub anulowania rezerwacji na mniej niż 24h przed umówioną
wizytą, zabieg wchodzący w skład Pakietu zabiegowego uznany zostaje za zrealizowany.
10. Pakiety zabiegowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
11. Niewykorzystany Pakiet lub niewykorzystana część Pakietu przepada z chwilą wygaśnięcia terminu
ważności Pakietu.
12. W przypadku, kiedy klient z powodów zdrowotnych nie może kontynuować wykonywania zabiegów
wykupionych wcześniej w formie Pakietu, Pakiet może być zmodyfikowany/ zmieniony na inne usługi lub
przeniesiony na inną osobę. Usługa zostanie wykonana osobie wskazanej przez wykupującego Pakiet z
zachowaniem terminu ważności pakietu.
13. Integralną częścią Pakietów zabiegowych jest niniejszy regulamin, który jest udostępniony w recepcji
Akademii urody. Podczas zakupu Pakietu zabiegowego kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią
i akceptuje go w całości.

Informacje ogólne:

Voucher można zakupić osobiście w Akademii Urody ul. Legionów Piłsudskiego 26, 32-800 Brzesko, drogą
mailową pod adresem akademiaurodybrzesko@gmail.com lub online przez sklep
www.akademiaurodybrzesko.pl.

Voucher zawiera następujące informacje:

 – imię i nazwisko osoby, dla której został zamówiony (ewentualnie wystawiony in blanco)

 – treść: wybrany rodzaj zabiegu zgodnie z przedstawioną ofertą Akademii Urody

 – termin ważności: 6 miesięcy od daty wystawienia. Bony okolicznościowe zrabatowane mają krótszy
termin na wykorzystanie (3 miesiące od daty zakupu).

 – numer vouchera

 – telefon kontaktowy do Akademii Urody, aby Osoba Obdarowana mogła potwierdzić i ustalić termin
wykorzystania vouchera

Warunki zakupu:

1. Voucher można zamówić telefonicznie, kontaktując się z recepcją Akademii Urody poprzez numer telefonu
797307995, mailowo: e-mail akademiaurodybrzesko@gmail.com lub on-line przez stronę
www.akademiaurodybrzesko.pl

2. Po złożeniu zamówienia należność za zakupiony voucher można uregulować osobiście: gotówką, kartą
kredytową lub też w formie przelewu na konto: Akademia Urody Małgorzata Majka, ul. Legionów
Piłsudskiego 26, 32-800 Brzesko, nr konta: 95 2490 0005 0000 4530 4673 5785

3. W tytule przelewu należy wpisać: „Karta podarunkowa” oraz imię i nazwisko osoby obdarowanej.

4. Zakupiony voucher w formie elektronicznej zostanie wysłany na wskazany adres e-mail po zaksięgowaniu
płatności.

5. Voucher w formie drukowanej można odebrać osobiście w recepcji Akademii Urody.

6. Na życzenie klienta Voucher w formie drukowanej zostanie wysłany pod wskazany adres korespondencyjny
za dodatkową opłatą (koszt przesyłki).

7. Standardowo Voucher drukowany pakowany jest w elegancką kopertę.

Warunki realizacji vouchera:

1. W celu umówienia wizyty z wykorzystaniem vouchera należy skontaktować się z Akademią Urody tel:797-
307-995 i podać swoje imię i nazwisko. Należy zadzwonić do nas nie później niż na 2 tygodnie przed końcem
ważności Vouchera.
2. Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.
3. Vouchery okolicznościowe zrabatowane można wykorzystać w terminie 3 miesiący od daty zakupu.
4. Ważność Vouchera nie podlega przedłużeniu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy salon Akademia Urody jest
zamknięty, wówczas ważność vouchera zostaje wydłużona o czas zamknięcia.
5. Voucher uznaje się jako zrealizowany gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Akademii w
umówionym terminie bez wcześniejszego (min. 24 godziny przed wizytą) powiadomienia. Jeśli wartość
Vouchera jest wyższa niż umówiony zabieg, wówczas odjęta zostaje kwota za zabieg, który był umówiony
a nie został zrealizowany.
6. Rodzaj zabiegu wykupionego poprzez Voucher można zamienić na inny zabieg o tej samej wartości.
Istnieje też możliwość dopłaty.
7. Voucher nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części, nie może również zostać
zwrócony.
8. Voucher może być zrealizowany na zakup kosmetyków dostępnych w salonie.
9. Voucher nie jest ściśle związany z nazwiskiem osoby, dla której był zakupiony. Można go przekazać innej
osobie do wykorzystania po wcześniejszym ustaleniu z recepcją Akademii Urody.
10. Akademia Urody nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie karty podarunkowej.
11. Ewentualne zapytania w kwestii realizacji Vouchera prosimy kierować do recepcji.
12. Integralną częścią Vouchera jest niniejszy regulamin, który jest udostępniony w recepcji Akademii Urody.
W momencie zakupu Vouchera kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w
całości.

kropka

AKADEMIA URODY

Regulaminy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług
kosmetologicznych oraz medycyny estetycznej świadczonych w gabinecie „Akademia
Urody”.

2. Klienci Akademii Urody mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed
przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetologicznego lub medycyny estetycznej,
zwanego dalej „Zabiegiem”.

3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od
momentu przystąpienia do Zabiegu.

4. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz
wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych.

5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren salonu.

KLIENCI

1. Klientem Akademii Urody może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 11 roku
życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.
Pracownik Akademii jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia
stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia
celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w
przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

PRACOWNICY

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich
stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na
pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownicy Akademii Urody są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

3. Wszelkie odstępstwa od zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi,
managerowi lub innemu członkowi obsługi salonu.

ŚWIADCZENIE USŁUG KOSMETOLOGICZNYCH, MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu
ustalenia, czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia
nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia
skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

2. Każdy Klient jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i
zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i
je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma
prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania
Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o
wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg
Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach
nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych
chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub
wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi
oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między
kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej
serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić
aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

5. Klient jest zobowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii.
Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego
odpowiedzialność.

6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o
pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik
może odmówić jego przeprowadzenia.

8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku gdy
stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

ZASADY REZERWACJI ORAZ WYKONANIA USŁUGI

1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować́ się telefonicznie 797-307-
995, mailowo: akademiaurodybrzesko@gmail.com lub dokonując rezerwacji online przez
www.akademiaurodybrzesko.pl

2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Klient otrzymuje sms z przypomnieniem o zabiegu na 48 h przed wizytą. Klient zostaje
poproszony o potwierdzenie wizyty lub jej anulowanie w następujący sposób. W celu
potwierdzenia wizyty prosimy o odpowiedź o treści “TAK” w celu odwołania wizyty
prosimy o odpowiedź “NIE”. Na odpowiedź czekamy 24 h od otrzymania wiadomości
SMS. Brak odpowiedzi ze strony klienta po 24 h od otrzymanej wiadomości SMS
skutkuje odwołaniem umówionej wizyty, o czym klient zostaje powiadomiony osobną
wiadomością SMS.

4. Akademia Urody prowadzi rezerwację wymagającą przedpłaty na wizyty: wizyty
umawiane pierwszy raz w gabinecie, makijażu permanentnego, lub inne zabiegi
których łączny czas trwania wizyty wynosi powyżej 2 h,

5. Przedpłata – zadatek jest gwarancją zarezerwowania terminu. Jest pobierana w
wysokości 50 zł. Przedpłatę za zabieg można uiścić w gotówce, przelewem lub
poprzez szybkie płatności ( klient otrzymuje link do płatności ważny maksymalnie 24
h), BLIK

6. Nieprzystąpienie do zabiegu na który był wpłacony zadatek w umówionym terminie
bez wcześniejszego odwołania (24 h przed umówioną wizytą), uprawnia Akademię
Urody do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku. Rezygnacja z zabiegu w
terminie dłuższym niż 48 h skutkuje zwrotem zadatku.

7. Akademia Urody dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i
ważnych powodów, niezależnych od Instytutu, takich jak: wypadek losowy, choroba
osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji
Klient zostaje umówiony na inny termin.

8. W przypadku realizacji zabiegu zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny zabiegu
wykonanego dla Klienta.

9. Jeśli klient umawia się na kolejny zabieg w Instytucie nie jest wymagana wpłata
zadatku. Wyjątek stanowią usługi o których mowa w pkt. 4

10. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta (więcej niż 3 razy z
rzędu) w terminie krótszym niż 24 h przed planowaną wizytą albo niestawienia się na
umówioną wizytę bez odwołania wizyty, Akademia Urody ma prawo do odmowy
świadczenia usługi lub wymagania wpłaty zadatku przed umówieniem kolejnego
terminu (3 kolejne wizyty). Zadatek wówczas jest pobierany w gotówce lub za
pośrednictwem szybkich płatności on-line. W tym wypadku zadatek stanowi 100%
wartości usługi która ma być wykonana. Po 3 zrealizowanych wizytach klient ma
możliwość rezerwacji terminu bez przedpłaty.

SPÓŹNIENIA

1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w
AkademiiUrody Klient powinien stawić się w recepcji na ok. 5-10 min przed zabiegiem, w
celu przygotowania się do zabiegu, m.in. uzupełnienia kwestionariusza, skorzystania z
toalety itd.

2. W przypadku spóźnienie powyżej 15 min Akademia Urody ma prawo odmówić
Klientowi wykonania Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz
z konsekwencjami wskazanymi w §5 ust.

3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać
wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu
zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają
określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej
wysokości.

4. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie w zależności od
aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

PŁATNOŚĆ

1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetologiczne lub
medycyny estetycznej. Cennik Zabiegów jest dostępny w salonie Akademii Urody oraz
dostępny w Internecie pod adresem www.akademiaurodybrzesko.eu/cennik

2. W Akademii Urody udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w
kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przedpłata na nr rachunku bankowego,
szybki przelew on-line, blik

3. Cena za wykonany zabieg zostaje pomniejszona o wpłacony zadatek.

4. Akademia Urody zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na
Zabiegi świadczone w salonie.

5. W Akademii Urodydostępne są także Pakiety, płatne z góry, uprawniające do
skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie, których zasady
obwarowane są odrębnymi zasadami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia salonu Akademii Urody Klienci odpowiadają
bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie
odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

2. Akademia Urody ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia
wierzchnie, pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym. Akademia Urody nie
ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu
wierzchnim lub w Instytucie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w
szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien
zatrzymać przy sobie.

3. Akademia Urody ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez
Pracowników.

4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych
oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie,
skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Akademii
Urody.

5. Akademia Urody nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego
Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w
sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną i w sposób nieustępujący
ogólnie przyjętym standardom.

REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów,
w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do
zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Akademii
Urody w dowolnej formie.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Instytucie lub za pośrednictwem
wiadomości e-mail na adres: akademiaurodybrzesko@gmail.com. Wskazane jest
dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

4. W przypadku uznania reklamacji Akademia Urody dokona zwrotu ceny Zabiegu
Klientowi i/lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego,
Akademia Urody może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach
zadośćuczynienia.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania
się od tej decyzji w terminie 14 dni.

6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest
zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań
ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Akademia Urody zastrzega
sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście
zasadnych podstaw reklamacji.

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w
klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie
powołuje się Akademia Urody lub Pracownicy.
2. Akademia Urody zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia
są wiążące od momentu ich opublikowania w Akademii. Do rezerwacji i Zabiegów
wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetologicznych winny być w
pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Pragnąc działać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy komplet informacji związanych
z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ramach usług kosmetycznych.
1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Majka prowadząca działalność
Gospodarczą pod firmą Akademia urody, MM Esthetic, ul. Legionów Piłsudskiego 26, e-mail:
akademiaurodybrzesko@gmail.com
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest
-objęcie Pani/Pana umową wykonania usługi w zakresie zapisania Pani/Pana na usługę, a
gdy zajdzie taka konieczność odwołania wizyty, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę,
potwierdzenia wizyty lub kontaktu w celach związanych z działalnością Akademia urody,
MM Esthetic, wykonania samej usługi w salonie, kontaktowania się z Klientem w związku z
planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami, zabiegów (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. b RODO),
-założenie i prowadzenie Pani/Pana dokumentacji zabiegów, za Pani/Pana zgodą
(podstawa z art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
-dokonanie rozliczeń z Panią/Panem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-prowadzenie ksiąg rachunkowych, spełniania obowiązków podatkowych i realizacji innych
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązku rozliczenia się z
prawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub wypełnienia obowiązku
przechowywania określonych danych zgodnie z przepisami prawa (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. c RODO),
-obsłużenie Pani/Pana reklamacji, jeśli zostanie zgłoszona (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f lub z
art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
-dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ewentualnie
możliwości obrony przed Pani/Pana roszczeniami, w zakresie realizacji naszego prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO) zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art.
117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.),
-przekazanie Pani/Panu materiałów promujących (tj. nasze produkty i usługi) (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-organizacja akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych, za Pani/Pana
zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
-poprawa jakości naszych produktów i usług (np. tworzenia wyłącznie na potrzeby
administratora opracowań, zestawień, badań i analiz statystycznych uwzględniających
Pani/Pana dane, w tym pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej) (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-rejestrowanie zapisów z monitoringu dla bezpieczeństwa mienia i osób przebywających u
nas (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-zapisywanie danych zgromadzonych w plikach cookies na stronie internetowej (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
-archiwizowanie w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej
realizacji umowy, dla dokumentowania udzielonych usług, dla celów podatkowych, a także
mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa
cywilnego, jeśli takie się pojawią. Należy pamiętać, że w pojęciu “realizacja umowy”
mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie
podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy.

3. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi.
Niepodanie danych może więc skutkować odmową rezerwacji wizyty lub wykonania usługi.
Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy ponadto obowiązek prawny
przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością
wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.
4. Wyrażanie zgód marketingowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że
odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z proponowanych usług.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Dane przekazywane są
również do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wspierające systemy
informatyczne, księgowe, obsługujące monitoring, serwisancie sprzętu medycznego przy
czym podmioty te (tzw. procesorzy) działają w naszym imieniu i na naszą rzecz na
podstawie umów wraz z powierzeniem do przetwarzania danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który
będziemy świadczyć dla Państwa usługi, a także później tj. do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-
letniego obowiązku archiwizacyjnego.
7. Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać dla naszych celów marketingowych, jeżeli
wyrazi Pan/Pani zgodę na komunikację tego typu. W ramach naszego marketingu chcemy
móc prezentować dopasowane do Pani/Pana zainteresowań oferty oraz promocje. W tym
celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie
miało wpływu na Pani/Pana prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób
wpływać na Panią/Pana. Na profilowanie tego typu nie musi Pani/Pan wyrażać zgody.
8. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania,
żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia.
9. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawa macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Osobą do kontaktu w temacie przetwarzania przez Małgorzatę Majka prowadzącą
działalność Gospodarczą pod firmą Akademia urody, MM Esthetic danych osobowych oraz
zgłaszania na podstawie przysługujących Państwu praw jest:
Imię i nazwisko: Małgorzata Majka
Adres korespondencyjny: Akademia urody, ul. Legionów Piłsudskiego 26, 32-800 Brzesko
e-mail: akademiaurodybrzesko@gmail.com
nr telefonu: 797 307 995

UCZESTNICTWO

1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie,
akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci
uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.

2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma
na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia
do Programu lojalnościowego.

3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku
Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.

4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane
oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje
ze skutkiem natychmiastowym.

5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega
przeniesieniu na inne osoby.

6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez
Organizatora.

7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie
Uczestnika.

8. Klienci posiadający rabat indywidualny nie mogą jednocześnie korzystać z uczestnictwa w programie
lojalnościowym.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a
także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach
określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności
wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

2. Przelicznik przyznawania punktów:

3. a) Zakup usług: 1 zł = 5pkt

4. b) Zakup produktów: 1 zł = 1 pkt

5. c) Dołączenie do Programu: 250 pkt

6. d) Prezent z okazji urodzin: 100 pkt

7. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.

8. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.

9. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.

10. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty
lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

11. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.

12. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być
przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.

2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do
regulaminu.

Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania:

1. a) Badanie skóry z lampą Wooda wraz z konsultacją i doborem pielęgnacji domowej: 4500 pkt

2. b) Bon o wartości 100 PLN do wykorzystania na dowolny zabieg laserowy za kwotę minimum 400 zł: 22000
pkt

3. c) Bon o wartości 100 zł do wykorzystania na zabieg fali radiowej technologią Alma Spadeep (twarz lub
ciało): 20000 pkt

4. d) Bon o wartości 100 zł na makijaż permanentny brwi- dowolna metoda: 29000 pkt

5. e) Bon o wartości 150 zł do wykorzystania na laser frakcyjny CO2: 25000 pkt

6. f) Bon o wartości 150 zł do wykorzystania na zabieg termolifting Nir: 27000 pkt

7. g) Bon o wartości 50 zł na dowolny zabieg z użyciem technologii: 9000 pkt

8. h) Depilacja laserowa pach Gratis do dowolnej dużej strefy: 16000 pkt

9. i) Karboksyterapia na okolicę oczu gratis do dowolnego zabiegu na twarz za minimum 250 zł: 14000 pkt

10. j) Masaż KOBIDO Gratis do dowolnego zabiegu na twarz za kwotę minimum 290 zł: 34000 pkt

11. k) Zabieg endermolift LPG na twarz, szyję, dekolt o wartości 180 zł gratis do dowolnego zabiegu na twarz
za minimum 300 zł: 25000 pkt

12. l) Zabieg Parafinowy na dłonie do dowolnego zabiegu pedicure: 18000 pkt

ł) Zabieg „Satynowe dłonie” do dowolnego zabiegu manicure: 11000 pkt

3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.

4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością
danej nagrody w siedzibie Organizatora.

5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub
drogą elektroniczną.

6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do
odebrania wybranej nagrody.

7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.

2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym
między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia
dodatkowych punktów.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.

5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W
przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do
złożenia reklamacji drogą mailową na adres siedziby firmy: Legionów Piłusudskiego 26, 32-800 Brzesko .
Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w
zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po
zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej
Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą
elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem e-mail. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od
ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy
nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone
punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w
związku z korzystaniem z serwisu www.akademiaurodybrzesko.pl administrowanych przez
Akademia Urody Małgorzata Majka, a z siedzibą przy ul. Legionów Piłusudskiego 26, 32-800
Brzesko, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8681504549, REGON 850496454.
Naszym celem jest poinformowanie Użytkowników korzystających z naszego serwisu o
tym, jakie dane są przez nas gromadzone, do czego są wykorzystywane i jak chronione, w
jaki sposób Użytkownik sam może nimi zarządzać, modyfikować je oraz w jaki sposób może
się z nami kontaktować.
Czynności przez nas podejmowane są zgodne ze standardami określonymi w
obowiązujących przepisach prawnych, szczególnie w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
Podczas korzystania z serwisu www.akademiaurodybrzesko.pl Użytkownik, w celu
umówienia spotkania, skontaktowania się z nami, subskrybowania newslettera, udziału w
konkursie lub w innych celach, może zostać poproszony o podanie danych osobowych
takich jak np. imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu lub adres e-mail. Dane te, jeśli
Użytkownik wyrazi na to zgodę, będą przez nas przetwarzane. W sytuacji gdy Użytkownik
nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane, powinien ich nie udostępniać lub
zgłosić prośbę o ich usunięcie zgodnie z pkt. 8. W pozostałym zakresie polityka prywatności
dotycząca Użytkowników korzystających z serwisu www.akademiaurodybrzesko.pl zawiera
się w poniższych punktach:
1. Treści jakie są przez nas gromadzone, w tym dane pobierane w sposób zmechanizowany.
Gromadzimy w systemie Versum wszystkie dane, o które wprost pytamy Użytkowników
podczas korzystania z naszej witryny. Przekazanie poszczególnych informacji jest
równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie stosownie do formuły zawartej w
poszczególnych formularzach. Dane teleadresowe pozostają w systemie do momentu
odwołania zgody i są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem. Jednakże, Użytkownik
powinien mieć świadomość, że pewne dane są zbierane w sposób automatyczny.
Każdorazowo, gdy Użytkownik odwiedza lub wchodzi na witrynę
www.akademiaurodybrzesko.pl zbierane są dane na temat tego, w jaki sposób Użytkownik
otwiera stronę i jak z niej korzysta. Dzięki temu gromadzone są informacje o typie
przeglądarki, systemie operacyjnym, ilości Użytkowników oraz czasie, w którym
Użytkownicy odwiedzali witrynę, oraz o poprzednich odsłonach stron. Dane te stanowią
dane statystyczne, zaś ich przetwarzanie służy utrzymaniu aktualności, atrakcyjności
witryny oraz jak najpełniejszemu dostosowaniu ich treści do potrzeb Użytkownika. Pomimo
iż dane te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, jeśli Akademia Urody połączy je z
Użytkownikiem jako osobą konkretną i rozpoznawalną, będzie traktować je jako dane
osobowe i chronić w sposób przewidziany w ustawach. W trakcie zbierania danych o
użytkowaniu Akademii Urody Brzesko może automatycznie pobrać adres IP. Dzięki tym
danym możliwe jest określenie ogólnej fizycznej lokalizacji urządzenia, z którego korzysta
Użytkownik w celu połączenia się. Te informacje również mogą być wykorzystywane do
dalszego udoskonalenia Witryny.
2. Cele do jakich gromadzone dane są wykorzystywane.
Akademia Urody wykorzystuje dane osobowe oraz dane o użytkowaniu zbierane za
pośrednictwem witryny do różnych celów związanych z naszą działalnością, w tym np. do:
odpowiadania na pytania i prośby Użytkownika, weryfikacji tożsamości Użytkownika,
komunikowania się z Użytkownikiem w sposób przez nas wybrany, informowania
Użytkownika o wprowadzanych zmianach, dostosowywania przedstawianych treści, reklam
i ofert do Użytkownika, doskonalenia stron internetowych/witryny, opracowywania nowych
produktów i usług, przetwarzania wniosków i transakcji. Informacje dotyczące korzystania z
serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP są zbierane w oparciu o analizę logów
dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów/błędów
związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w
zarządzaniu stroną www.
3. „Ciasteczka” – cookies, cele w jakich są wykorzystywane i jak nimi zarządzać.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są wysyłane przez system internetowy, z
którego korzystamy podczas przeglądania stron i są one zapamiętywane na urządzeniach
końcowych tj. komputerze, laptopie, smartfonie, z których korzysta Użytkownik podczas ich
przeglądania. Służą przede wszystkim do prawidłowego używania funkcji przewidzianych
na danej stronie internetowej lub zbieraniu informacji na temat sposobu w jaki Użytkownik
korzystał z danej strony internetowej. Dane gromadzone za pomocą cookies nie stanowią
danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie są łączone z
danymi przekazywanymi przez Użytkownika podczas rejestracji, jak również nie są
szkodliwe dla urządzeń, z których Użytkownik korzysta przeglądając strony internetowe ani
nie wpływają na prawidłowość ich działania. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na
odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Wyróżniamy 3
rodzaje podstawowych cookies. Sesyjne – informacje przechowywane w przeglądarce tylko
podczas jej pracy do momentu jej zamknięcia. Są to cookies obowiązkowe, niezbędne do
poprawnego działania aplikacji i ich funkcjonalności. Stałe – opcjonalne, zapewniają
łatwiejsze korzystanie z często odwiedzanych stron, zapewniają optymalną nawigację,
układ treści itp. Pozostają w pamięci przeglądarki tak długo, jak Użytkownik na to pozwoli
poprzez ustawienia przeglądarki. Ten rodzaj cookies umożliwia przekazywanie informacji
na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Pochodzące od podmiotów
zewnętrznych – pochodzące z serwerów reklamowych, z serwerów firm i dostawców usług
współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Dzięki tym cookies możliwe
jest dostosowywanie reklam do zwyczajów i preferencji ich Użytkowników oraz tworzenie
ogólnych profili Użytkowników. Na stronie www.akademiaurodybrzesko.pl mogą być
zawieszone linki reklamodawców, sponsorów i partnerów, którzy mogą korzystać z naszego
logo w ramach umowy o łączeniu ofert. O ile powiązane witryny internetowe nie są częścią
witryny Akademii Urody, nie kontrolujemy, nie polecamy, nie popieramy, ani nie ponosimy
odpowiedzialności za te witryny ani za ich treści, produkty, usługi, zasady ochrony
prywatności czy praktyki. Takie inne witryny internetowe mogą wysyłać własne pliki cookie
do urządzenia Użytkownika. Mogą one niezależnie zbierać różne dane lub prosić o podanie
danych osobowych i mogą posiadać swoją własną politykę prywatności bądź nie.
Użytkownik powinien wiedzieć, że Akademia Urody Małgorzata Majka nie odpowiada za
dane zbierane przez takie cookies i że politykę korzystania z tego typu cookies tworzą
zewnętrzni dostawcy tych witryn internetowych. Akademia Urody korzysta też z usług
podmiotów trzecich, takich jak:
Google Analytics (więcej info.tools.google.com); Facebook (więcej informacji na stronie:
www.facebook.com) w celu:
monitorowania ruchu na naszych stronach www; zbierania anonimowych, zbiorczych
statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych
stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
kontrolowania jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść;
kontrolowania jak często Użytkownicy wybierają daną usługę;
badania zapisów na newslettery;
wykorzystania systemu spersonalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
wykorzystania narzędzi do komunikacji;
integracji z portalem społecznościowym;
Zarządzanie Cookies Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z
ustawień przeglądarki Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies
nawet na poziomie pojedynczych wybranych witryn. Należy pamiętać, że efektem zmiany
ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości
korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.
4. Informacje przekazywane podmiotom trzecim.
Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim
bez wyraźnej jego zgody, z wyjątkiem podmiotów trzecich, z którymi Akademia Urody
współpracuje, w celach powyżej wskazanych oraz sytuacji wskazanych w Polityce
Prywatności. Podmiotom trzecim możemy udostępniać dane nieosobowe, takie jak łączne
dane statystyczne dotyczące Użytkowników oraz dane o użytkowaniu. Aby spełnić prośby
Użytkownika, aby udostępnić Użytkownikowi różne funkcje, usługi i materiały za
pośrednictwem witryny oraz by odpowiedzieć na pytania Użytkownika, możemy
udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, które w naszym imieniu
wykonują pewne funkcje, np. firmom lub osobom, które: administrują lub obsługują nasze
strony/witrynę; analizują dane; zapewniają obsługę klienta; są sponsorami lub innymi
osobami, które uczestniczą w naszych promocjach, zarządzają nimi lub zapewniają pomoc
marketingową lub promocyjną. W powyższej sytuacji wymagamy od tych podmiotów
ochrony tych danych zgodnie z niniejszą Polityką.
5. Informacje otrzymywane od podmiotów trzecich.
Akademia Urody może otrzymać dane osobowe Użytkownika lub dane dotyczące jego
użytkowania od podmiotów trzecich. W sytuacji, gdy Użytkownik wejdzie na inną witrynę
lub wybierze opcję, aby Akademia Urody skontaktowała się z nim, witryna ta przekaże nam
adres e-mail Użytkownika i inne dane osobowe, tak byśmy mogli skontaktować się z nim
zgodnie z prośbą. Użytkownik może również skorzystać z aplikacji lub funkcji osoby trzeciej,
takiej jak nasza strona na Facebooku lub podobnej aplikacji lub funkcji na witrynie
podmiotu trzeciego, za pośrednictwem której Użytkownik pozwoli nam (lub podmiotowi
trzeciemu) gromadzić i udostępniać informacje o sobie, w tym swoje dane osobowe.
Możemy łączyć dane osobowe, które otrzymamy od podmiotów trzecich, z danymi, które
zbieramy za pośrednictwem naszych witryn. W takich przypadkach stosujemy niniejszą
Politykę do wszelkich otrzymanych danych osobowych.
6. Zasady ochrony danych osobowych.
Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane
osobowe Użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym
dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie
informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony
bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych
Użytkowników serwisu zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach
osób niepowołanych.
7. Aktualizacja Polityki Prywatności.
Niniejsza Polityka i inne zasady znajdujące się na naszej stronach mogą być okresowo
aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą wchodziły w życie
niezwłocznie po umieszczeniu zmienionej polityki na stronie. O ile Użytkownik nie wyrazi
zgody na nową lub zmienioną politykę, będziemy wykorzystywać dane osobowe
Użytkownika w sposób zgodny z polityką obowiązującą w czasie, gdy udostępniał on swoje
dane osobowe. Będziemy zamieszczać widoczne zawiadomienia na stronach, aby
powiadomić Użytkowników o wszelkich znaczących zmianach w naszej Polityce.
8. Możliwości modyfikacji używanych danych osobowych.
Użytkownik zawsze może nie wyrazić zgody, byśmy ujawniali jego dane osobowe osobom
trzecim, wykorzystywali jego dane osobowe w celu przekazywania mu informacji lub ofert
lub byśmy wysyłali mu newslettery, e-maile lub inne wiadomości w następujący sposób:
wysyłając do nas wiadomość e-mail o cofnięciu zgody na
akademiaurodybrzesko@gmail.com lub wysyłając do Akademii Urody list pocztą na adres
Akademia Urody Brzesko, ul. Legionów Piłsudskiego 26, 32-800 Brzesko. Wniosek
Użytkownika, w którym cofa zgodę, zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od
dnia, w którym go otrzymamy. Jeśli Użytkownik zechce sprawdzić, skorygować lub
zaktualizować swoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej
www.akademiaurodybrzesko.pl może to zrobić, kontaktując się z nami na adres pocztowy
lub pod adresem e-mail podanymi powyżej. Zgodnie z naszymi praktykami dotyczącymi
przechowywania dokumentacji możemy usunąć niektóre zapisy zawierające dane osobowe
udostępnione nam przez Użytkownika za pośrednictwem witryny. Nie jesteśmy w żaden
sposób zobowiązani do bezterminowego zachowywania takich danych osobowych i nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z usunięcia rzeczonych danych
osobowych lub związanej z ich usunięciem. Akademia Urody umożliwia Użytkownikom
rezygnację z otrzymywania zamówionych od nas newsletterów. Można tego dokonać,
postępując według instrukcji powyżej wysyłając nam zgłoszenie takiej prośby e-mailem lub
pocztą.
9. Kontakt z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki należy
skontaktować się z nami pisząc do: Akademia urody, ul. Legionów Piłsudskiego 26, 32-800
Brzesko.

POLITYKA COOKIES STRONY www.akademiaurodybrzesko.pl MAŁGORZATA MAJKA

Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.akademiaurodybrzesko.pl, używamy narzędzi
badających ruch użytkowników na stronie, wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki
prywatności.

Administratorem plików cookies Użytkowników serwisu www.akademiaurodybrzesko.pl jest firma:

Akademia Urody Brzesko Małgorzata Majka z siedzibą przy ul. Legionów Piłusudskiego 26, 32-800 Brzesko,
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8681504549, REGON 850496454.

Dane zbierane automatycznie: pliki cookies Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej
przez Użytkownika, która jest udzielana poprzez kliknięcie przycisku OK/Wyrażam zgodę przy informacji o
wykorzystywaniu plików cookies. Informacja ta wyświetla się, gdy Użytkownik pierwszy raz odwiedza serwis,
niezależnie od strony, od której rozpoczyna przeglądanie serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane
były przetwarzane, rezygnuje z przeglądania zasobów serwisu.

Kiedy zbieramy cookies? W momencie wejścia do serwisu z jakiegokolwiek urządzenia pobierane są
informacje takie, jak: typ przeglądarki, system operacyjny, z jakiego korzysta Użytkownik, a także dane o ilości
Użytkowników i czasie, w jakim korzystają z serwisu oraz o stronach, jakie tu przeglądają. Te dane w postaci
niewielkich plików tekstowych zostają zapisane i są przechowywane w pamięci urządzenia. Są w 100%
nieszkodliwe, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych,
nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika, jednak Użytkownik ma prawo nie chcieć ich udostępniać. Tylko
administrator plików cookies ma do nich dostęp.

Co to są cookies?obejrzyj film na ten temat

Po co nam te dane? Wykorzystujemy dane czysto statystycznie, by sprawdzić, np. jakie informacje cieszą
się największym zainteresowaniem. Dzięki temu możemy wzbogacać zasoby strony o treści, których
poszukują Użytkownicy.

Systemowo, cookies dzielą się na:

-stałe (pozostają w komputerze/tablecie/smartfonie użytkownika przez określony czas)
-sesyjne (zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji i są usuwane po jej
zakończeniu)
-pochodzące od partnerów zewnętrznych (np. Facebook, Instagram, YouTube, Google Analytics, Google
Maps itp.).

Dane te pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu na ekranach
Użytkowników, skuteczne cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także umożliwiają wyświetlanie mapy
dojazdu do gabinetu, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami
społecznościowymi.

Na jakiej podstawie je przetwarzamy? Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art.
6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w
celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Jak zarządzać plikami cookies?Tymi danymi Użytkownicy mogą także łatwo zarządzać osobiście, na
przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Należy
jednak pamiętać, że korzystanie z niektórych serwisów może być wtedy utrudnione lub nawet całkiem
niemożliwe. Aby znaleźć informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies, kliknij przycisk „Pomoc” w przeglądarce:
Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższe:1. Z paska Menu wybierz zakładkę
Narzędzia/Tools,a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet Options. 2. Kliknij opcję
Poufność/Confidentiality.3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Microsoft Internet Explorer 5:
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia/Tools, a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet
Options.
2. Kliknij opcję Bezpieczeństwo/Security.
3. Wejdź w opcję Internet, a następnie w opcję Spersonalizuj poziom/Custom Level
4. Znajdź pole Cookies i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Netscape 6.X i 7.X:
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Edycja, a następnie zakładkę Preferencje
2. Kliknij opcję Poufność i bezpieczeństwo.
3. Następnie należy wybrać pozycję „Cookies”.
4. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Firefox:
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia, a następnie zakładkę Opcje.
2. Kliknij opcję Prywatność.
3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Safari 3.x dla komputerów Mac OS X:
1. Z paska Menuwybierz zakładkę Edycja.
2. Kliknij opcjęPreferencje.
3. Kliknij opcjęBezpieczeństwo.
4. Kliknij opcję Wyświetl pliki cookies.
5. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Opera –czytaj tu
Chrome –czytaj tu

Polityka prywatności może ulec zmianie.
Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2021

Regulamin zakupu i korzystania z pakietów/karnetów zabiegowych na serię zabiegów:

1. Pakiet zabiegowy obejmuje zestaw specjalnie skomponowanych zabiegów kosmetologicznych
oferowanych w Akademii urody.
2. Pakiety zabiegowe są ważne przez okres: 12 miesięcy zabiegi laserowe/ 6 miesięcy – pozostałe zabiegi.
Po upływie tego terminu tracą ważność.
3. W sytuacji zamknięcia salonu, pakiet ulega wydłużeniu o czas zamknięcia.
4. Ceny zabiegów w ramach każdego z pakietów ustalane są na podstawie cennika i nie łączą się z innymi
promocjami.
5. Pakiet może być opłacony gotówką, kartą, przelewem, blikiem lub voucherem.
6. Pakiety zabiegowe można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt.
7. Istnieje możliwość dopłaty do zakupionego wcześniej pakietu w celu poszerzenia zakresu usług z jakich
posiadacz karnetu chce skorzystać.
8. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować recepcję, że formą płatności za zabieg będzie
wykupiony Pakiet zabiegowy.
9. W przypadku braku potwierdzenia wizyty lub anulowania rezerwacji na mniej niż 24h przed umówioną
wizytą, zabieg wchodzący w skład Pakietu zabiegowego uznany zostaje za zrealizowany.
10. Pakiety zabiegowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
11. Niewykorzystany Pakiet lub niewykorzystana część Pakietu przepada z chwilą wygaśnięcia terminu
ważności Pakietu.
12. W przypadku, kiedy klient z powodów zdrowotnych nie może kontynuować wykonywania zabiegów
wykupionych wcześniej w formie Pakietu, Pakiet może być zmodyfikowany/ zmieniony na inne usługi lub
przeniesiony na inną osobę. Usługa zostanie wykonana osobie wskazanej przez wykupującego Pakiet z
zachowaniem terminu ważności pakietu.
13. Integralną częścią Pakietów zabiegowych jest niniejszy regulamin, który jest udostępniony w recepcji
Akademii urody. Podczas zakupu Pakietu zabiegowego kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią
i akceptuje go w całości.

Informacje ogólne:

Voucher można zakupić osobiście w Akademii Urody ul. Legionów Piłsudskiego 26, 32-800 Brzesko, drogą
mailową pod adresem akademiaurodybrzesko@gmail.com lub online przez sklep
www.akademiaurodybrzesko.pl.

Voucher zawiera następujące informacje:

 – imię i nazwisko osoby, dla której został zamówiony (ewentualnie wystawiony in blanco)

 – treść: wybrany rodzaj zabiegu zgodnie z przedstawioną ofertą Akademii Urody

 – termin ważności: 6 miesięcy od daty wystawienia. Bony okolicznościowe zrabatowane mają krótszy
termin na wykorzystanie (3 miesiące od daty zakupu).

 – numer vouchera

 – telefon kontaktowy do Akademii Urody, aby Osoba Obdarowana mogła potwierdzić i ustalić termin
wykorzystania vouchera

Warunki zakupu:

1. Voucher można zamówić telefonicznie, kontaktując się z recepcją Akademii Urody poprzez numer telefonu
797307995, mailowo: e-mail akademiaurodybrzesko@gmail.com lub on-line przez stronę
www.akademiaurodybrzesko.pl

2. Po złożeniu zamówienia należność za zakupiony voucher można uregulować osobiście: gotówką, kartą
kredytową lub też w formie przelewu na konto: Akademia Urody Małgorzata Majka, ul. Legionów
Piłsudskiego 26, 32-800 Brzesko, nr konta: 95 2490 0005 0000 4530 4673 5785

3. W tytule przelewu należy wpisać: „Karta podarunkowa” oraz imię i nazwisko osoby obdarowanej.

4. Zakupiony voucher w formie elektronicznej zostanie wysłany na wskazany adres e-mail po zaksięgowaniu
płatności.

5. Voucher w formie drukowanej można odebrać osobiście w recepcji Akademii Urody.

6. Na życzenie klienta Voucher w formie drukowanej zostanie wysłany pod wskazany adres korespondencyjny
za dodatkową opłatą (koszt przesyłki).

7. Standardowo Voucher drukowany pakowany jest w elegancką kopertę.

Warunki realizacji vouchera:

1. W celu umówienia wizyty z wykorzystaniem vouchera należy skontaktować się z Akademią Urody tel:797-
307-995 i podać swoje imię i nazwisko. Należy zadzwonić do nas nie później niż na 2 tygodnie przed końcem
ważności Vouchera.
2. Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.
3. Vouchery okolicznościowe zrabatowane można wykorzystać w terminie 3 miesiący od daty zakupu.
4. Ważność Vouchera nie podlega przedłużeniu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy salon Akademia Urody jest
zamknięty, wówczas ważność vouchera zostaje wydłużona o czas zamknięcia.
5. Voucher uznaje się jako zrealizowany gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Akademii w
umówionym terminie bez wcześniejszego (min. 24 godziny przed wizytą) powiadomienia. Jeśli wartość
Vouchera jest wyższa niż umówiony zabieg, wówczas odjęta zostaje kwota za zabieg, który był umówiony
a nie został zrealizowany.
6. Rodzaj zabiegu wykupionego poprzez Voucher można zamienić na inny zabieg o tej samej wartości.
Istnieje też możliwość dopłaty.
7. Voucher nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części, nie może również zostać
zwrócony.
8. Voucher może być zrealizowany na zakup kosmetyków dostępnych w salonie.
9. Voucher nie jest ściśle związany z nazwiskiem osoby, dla której był zakupiony. Można go przekazać innej
osobie do wykorzystania po wcześniejszym ustaleniu z recepcją Akademii Urody.
10. Akademia Urody nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie karty podarunkowej.
11. Ewentualne zapytania w kwestii realizacji Vouchera prosimy kierować do recepcji.
12. Integralną częścią Vouchera jest niniejszy regulamin, który jest udostępniony w recepcji Akademii Urody.
W momencie zakupu Vouchera kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w
całości.